תנאי שימוש – ממשק מובילים

עדכון אחרון: 1.5.2020

גטנדר בע”מ (להלן: “אנו” או “החברה“) גאים להעמיד לרשותכם – עסקים שמבצעים הובלות – פלטפורמה ראשונה מסוגה המחברת בין מובילים ובין לקוחות המחפשים הובלה/קווים יומיים (פרטיים ועסקיים) ומאפשרת למוביל ליעל את ההובלות שהוא מבצע ולנצל באופן מיטבי את יום העבודה (להלן: “הפלטפורמה“)

תנאי השימוש בפלטפורמה כפי שמובאים מטה ומדיניות הפרטיות של החברה המצויה בקישור הבא   (להלן: “מדיניות הפרטיות“) (ביחד עם מדיניות הפרטיות: “תנאי השימוש“) יחולו על כל גישה או שימוש בפלטפורמה, העניינים הקשורים בה וכל תוצרים המתקבלים מהשימוש בה. 

אתה – המוביל או מורשה החתימה מטעם המוביל (להלן: “המוביל”) מתבקש לקרוא היטב את תנאי השימוש בטרם תעשה שימוש בפלטפורמה או בשירותים השונים הקשורים בה. אם אינך מסכים עם תנאי השימוש, עליך להימנע מכל שימוש בפלטפורמה. השימוש בפלטפורמה ייחשב הסכמה לתנאי השימוש.

האמור להלן נכתב בלשון זכר אך מופנה לשני המינים כאחד.

 1. השימוש בפלטפורמה ובתוצריה

מובהר כי הגישה והשימוש בפלטפורמה מיועדים לתושבי מדינת ישראל ובתחומי מדינת ישראל בלבד.

הפלטפורמה היא זירה המקשרת בין לקוחות/עסקים המחפשים הובלה/קווים יומיים ובין מובילים אשר מציעים שירותי הובלה. בפלטפורמה תוכל לצפות בבקשות להובלות/קווים יומיים, ולהציע את שירותיך בהתאם, וליהנות מהיצע השירותים הניתנים בפלטפורמה והמפורטים בקישור הבא.

עם אישור תנאי השימוש וההרשמה, ימסור המוביל לחברה 

(א) אישור עריכת הביטוח בהתאם לנוסח שימסר לו על ידי החברה (ב) אישור על ניהול ספרים ופטור מניכוי מס במקור (ככל שישנו) (ג) ואת מלוא הפרטים והמסמכים הנדרשים על ידי החברה. לאחר מילוי תנאים אלו לשביעות רצון החברה, החברה תרשום את המוביל בפלטפורמה לצורך מתן הצעות לשירותי הובלה למשתמשים בפלטפורמה המבקשים להזמין שירותים כאמור.

לאחר אישור המוביל על ידי החברה והרשמתו לפלטפורמה, המוביל יהיה רשאי לעשות שימוש בממשק המובילים שבפלטפורמה לשם הצעת שירותיו למשתמשים בפלטפורמה המבקשים שירותי הובלה באמצעות הפלטפורמה ואשר יופנו אליו על ידי הפלטפורמה כמפורט בסעיף ‎3.5 להלן. לשם קבלת התראות על לקוחות פוטנציאליים ושימוש בפלטפורמה להצעת שירותי הובלה, יהיה על המוביל להירשם כ”זמין להובלות” בממשק המובילים.

החברה תשלח למוביל, באמצעות הפלטפורמה, הצעות להובלות/קווי הובלה יומיים אשר ישלחו למוביל ולמובילים נוספים לפי שיקול דעתה של החברה ובהתאם למדיניות החברה כפי שתתעדכן מעת לעת. מובהר בזה כי מדיניות החברה עשויה להתייחס למרחק ממקום ביצוע ההובלה, דירוג המוביל בפלטפורמה, סוג וגודל ההובלה וסוג וגודל כלי הרכב שבבעלות המוביל או כל פרמטר אחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. מובהר לענין זה כי החברה אינה מחויבת לשלוח למוביל כמות כלשהי של הצעות או לשלוח הצעות לגבי הובלות מסוג או מהיקף מסוים (וזאת גם אם המוביל נרשם כ”זמין להובלות”) וכי משלוח  ההצעות יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

המוביל יהיה רשאי להציע את שירותי ההובלה שלו ולתפוס הובלות/קווי הובלות יומיים שנתבקשו על ידי הלקוחות. 

ההצעות ינתנו  אך ורק באמצעות ממשק המובילים בפלטפורמה ותכלולנה את התמורה הכוללת הסופית (כולל מע”מ) עבור ההצעות  והיא תביא בחשבון את כל הפרמטרים שפורטו על ידי הלקוח/העסק הפוטנציאלי כמו מיקום המוצא והיעד, כמות הארגזים, סוג, הקומה ממנה או אליה תבוצע ההובלה וכל נתון רלבנטי אחר באופן שלא תידרש מהלקוח כל תוספת בגין הנתונים שפורטו על ידו בפלטפורמה (“התמורה למוביל“). תפיסת ההובלה/הקו ע”י  המוביל באמצעות הפלטפורמה תהיה סופית, בלתי מותנית ומחייבת  ולא תהיה ניתנת לביטול על ידי המוביל.

מובהר בזה כי הצעת המחיר שתוצג למוביל תינתן בצורה של מחיר סופי שיהיה נמוך מסכום התמורה שהלקוח משלם  לחברה וכולל בתוכו הן את התמורה למוביל ואת עמלת החברה. בנוסף החברה תשמור לעצמה את הזכות להודיע למובילים מראש שהיא לוקחת אחוזים מסויימים מכל עסקה בהתאם לתנאי השימוש להלן ומע”מ בגינה (“המחיר ללקוח”)

במקרה שהמוביל  יקבל את ההובלה/הקו היומי של הלקוח/העסק, ימסרו למוביל, באמצעות הפלטפורמה, כתובת, זמן הגעה, שמו של הלקוח ומספר הטלפון שלו וכן ימסרו ללקוח, באמצעות הפלטפורמה או בכל אמצעי אחר את שמו של המוביל ומספר הטלפון שלו. 

החברה תעביר למוביל, מתוך הסכום שהתקבל מהלקוח, את התמורה למוביל בגין הובלה שבוצעה על ידו, בהתאם לתנאי התשלום המפורטים להלן (לרבות ניכוי עמלת הקדמת התשלום ככל שחלה) בכפוף לאישור הלקוח באמצעות הפלטפורמה, כי ההובלה הסתיימה לשביעות רצונו והתראה על כך תישלח למוביל. 

במקרה שהלקוח לא יאשר את השלמת ההובלה, המוביל יהיה רשאי לפנות לחברה על מנת שזו תפתח בבירור מול הלקוח.

המוביל יודיע לחברה, באופן מיידי ובאופן שבו תורה החברה מעת לעת, על כל עיכוב או תקלה בביצוע ההובלה, אי ביצוע ההובלה מכל סיבה שהיא, ועל כל אי הסכמה או חילוקי דעות עם הלקוח. 

להסרת ספק מובהר כי החברה תהיה רשאית לספק שירותים נוספים באמצעות הפלטפורמה ולגבות בגינם תשלומים מהמשתמשים בפלטפורמה או ממובילי השירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

מובהר כי הפלטפורמה לא תהיה פעילה בשבתות ובמועדי ישראל.

על ידי השימוש בפלטפורמה המוביל, מאשר, מצהיר ומתחייב:

 1. כי המוביל  עוסק פטור, עוסק מורשה או חברה בע”מ.
 2. כי אין כל מניעה מכוח דין, הסכם או אחרת להתקשרות המוביל עם החברה, לקיום התחייבויותיו על פיו, ולביצוע שירותי ההובלה על ידו באמצעות הפלטפורמה בהתאם לתנאי השימוש, וכי מסמך זה מאושר ומחייב את המוביל בהתאם להוראות הדין ותקנון התאגיד, אם מדובר בתאגיד. 
 3. כי המוביל הוא בעל היכולת, הכישורים, הניסיון, הידע והציוד הדרושים לצורך ביצוע התחייבויותיו ולצורך ביצוע הובלות עבור המשתמשים בפלטפורמה, בהתאם להוראות תנאי השימוש.
 4. כי המוביל יבצע את התחייבויותיו לפי תנאי השימוש ואת שירותי ההובלה למשתמשים בפלטפורמה במיומנות, מומחיות, מסירות, אדיבות, נאמנות ויושר.
 5. כי המוביל יפעל, בכל מקרה של תקלה או חילוקי דעות כאמור, בהתאם להנחיות החברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של אי ביצוע ההובלה מכל סיבה שהיא, המוביל לא יעזוב את המקום ללא אישור ממוקד השירות של החברה.
 6. כי המוביל יבצע את כל ההובלות שהוזמנו ממנו על ידי משתמשים בפלטפורמה, בעצמו או באמצעות עובדיו המועסקים על ידו, באמצעות רכב ההובלות (כהגדרתו בתנאי השימוש) ולא יעביר את ביצוען לכל אדם או גוף אחרים. 
 7. המוביל מתחייב לבצע את ההובלה שהוזמנה על ידי הלקוח בהתאם לפירוט בהזמנת הלקוח, לרבות לענין מועד ההובלה ותכולתה, ולהצעת המוביל. מבלי לגרוע מהאמור, במקרה בו נפלה בידי המוביל טעות בשיקול הדעת בקבלת ההובלה/הקו היומי, מכל סיבה שהיא, המוביל מתחייב להוביל ולבצע את שירותי ההובלה שהוזמנו, בתנאים ובמחיר שהתחייב בהם כאמור, והכול על חשבונו ובאחריותו. מובהר כי, במקרה בו המוביל יבצע הובלה מטעם נותן שירות, כהגדרת מונח זה בסעיף 18א(ג)(1) לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (“חוק הגנת הצרכן“), תחול על המוביל החובה לספק ללקוח את ההובלה בתוך שעתיים מהשעה שנקבעה עם הלקוח שעת ההובלה, והכל בהתאם להוראות סעיף 18א(ג)(2) לחוק הגנת הצרכן.
 8. כי ידוע ומובן למוביל שהחברה אינה צד ואינה מעורבת בהתקשרויות בינו לבין הלקוחות ובאספקת שירותי ההובלה ללקוחות, כי האחריות הבלעדית להתקשרויות אלו, ביצוען ואכיפתן חלה על המוביל בלבד וכי החברה לא תהיה אחראית בשום צורה שהיא להתקשרות זו או לקיום מצגי והתחייבויות הלקוח והמוביל בקשר אליה
 9. כי יש ברשות המוביל, וימשיכו להיות ברשותו כל זמן שההתקשרות עם החברה, כל ההיתרים, ההסכמות, הרישיונות וההרשאות, הנחוצים לביצוע ההתקשרות עם החברה זה על ידו ולביצוע שירותי ההובלה על ידו למשתמשים בפלטפורמה, ובכלל זה רישיון נהיגה בסיווג מתאים לנהיגה לרכב ההובלות, רישיון רכב לרכב ההובלות (ובמידה ורלבנטי – רישיון לגרור), רישיון מוביל לפי חוק שירותי הובלה על שם המוביל ורכב ההובלות ורישיון מתאים להפעלת מנוף (במקרה שהמוביל מספק שירותי מנוף להעמסה עצמית או אחר). המוביל ימציא לחברה העתק מכל הרישיונות הדרושים והוא מתחייב להודיע לחברה על פקיעת כל אחד מהרישיון מכל סיבה שהיא וכן להמציא לחברה העתק מכל רישיון חדש שיחליף את הרישיונות שהומצאו על ידו לחברה. המוביל מתחייב לשאת, על חשבונו, בכל העלויות הכרוכות בהוצאת או החזקת הרישיונות, ההיתרים, ההסכמות וההרשאות הנזכרים לעיל. 
 10. כי בביצוע שירותי ההובלה יפעל המוביל במסגרת ובהתאם לכל חוק, תקן והנחיה החלים עליו על פי דין ובכלל זה חוק שירותי הובלה, חוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981 וחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע”ב-2012, וכי לא יעשה כל שימוש בפלטפורמה למטרה בלתי חוקית או החורגת מהקבוע בתנאי השימוש. 
 11. כי המוביל ישמור את רכב ההובלה (לרבות כל גרור, מנוף וכו’) במצב מכני תקין ויקיים את כל הדרישות וההוראות הקבועות ברישיון הרכב ובדין בקשר עם השימוש ברכב והחזקתו. החברה תהיה רשאית לבדוק את קיום התחייבויות המוביל לפי סעיף זה והמוביל ישתף פעולה עם החברה ויעמיד את רכב ההובלה לבדיקתה וזאת מבלי שיהיה בקיומה של בדיקה כאמור כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי או לגרוע מאחריות המוביל לתקינות רכב ההובלה ועמידתו בהוראות הרישיון או הדין.
 12. כי המוביל ישתמש במידע שמועבר לו מהחברה, לרבות המידע אודות משתמשים בפלטפורמה, רק למטרה שלשמה הוא נמסר לו ולא יעביר אותו לאף אדם או גוף אחר. כמו כן, המוביל מתחייב לפעול כנדרש על פי הוראות הדין החלות עליו (לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981, תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע”ז- 2017 והנחיות רשם מאגרי המידע) וינקוט באמצעי אבטחה ובקרה כמתחייב לפי כל דין.
 13. כי המוביל מסר וימסור לחברה פרטים מלאים ומדוייקים ויעדכן את החברה בכל שינוי בפרטים אלו או בפרטים חדשים הנדרשים לחברה. עוד מתחייב המוביל כי כל פרט שיזין בפלטפורמה יהיה נכון ומדויק.
 14. כי ידוע למוביל שלאחר קבלת שירותי הובלה מהמוביל, הלקוחות עשויים להתבקש לספק משוב אודות המוביל והשירות ולדרג את המוביל והשירות שניתן על ידו, והמוביל נותן את הסכמתו הבלתי חוזרת כי הנתונים שיפורסמו אודותיו בפלטפורמה או שימסרו ללקוחות פוטנציאליים, יכללו את הדירוג שניתן לו וכן פרטים מתוך הביקורות והמשוב שניתנו אודותיו על ידי משתמשי הפלטפורמה ולא תהיה לו כל טענה, דרישה או תביעה נגד החברה בקשר לדירוג, הביקורות והמשוב ולפרסומם ומסירתם למשתמשי הפלטפורמה.
 15. המוביל נותן את הסכמתו לכך שהחברה תשמור במאגרי החברה את המידע שימסר לה על ידו או כל מידע נוסף שיאסף אודותיו לרבות, הפרטים, התמונות והמסמכים שימסרו על ידו לחברה באמצעות הפלטפורמה או בכל דרך אחרת ולרבות פרטי חשבון הבנק של המוביל, וכן מידע שיצטבר אודות המוביל באמצעות השימוש בפלטפורמה על ידי המוביל או על ידי לקוחות, כגון, פרטי הובלות, לרבות תכולה, מקום איסוף ומקום פריקה, מיקום גיאוגרפי בזמן השימוש בפלטפורמה, פרטי התמורה, משוב, ביקורות ודירוג המוביל על ידי לקוחות. המוביל מסכים לכך שהחברה תעשה שימוש במידע כאמור לשם ביצוע התחייבויותיה לפי תנאי השימוש ומתן השירותים למוביל ולמשתמשי הפלטפורמה, וכן לצורך בקרה טיוב ושיפור השירותים, סטטיסטיקה, פרסום ודיוור ישיר ולרבות מסירת המידע לצדדים שלישיים, כגון חברות אשראי וסליקה ורשויות, ככל שהדבר דרוש לצורך ביצוע התחייבויות החברה, ביצוע השירותים למוביל ולמשתמשי הפלטפורמה, ביצוע עסקאות של החברה עם צדדים שלישיים או לפי הוראות הדין, והכל ללא תמורה כלשהי למוביל, ולא תהיה למוביל כל טענה, דרישה או תביעה נגד החברה בקשר עם מסירת המידע כאמור. בנוסף, המוביל נותן את הסכמתו לכך ששיחות בינו לבין נציגי החברה יוקלטו וישמרו במאגרי החברה. 
 16. כי המוביל לא יתקשר עם לקוחות שהופנו אליו על ידי החברה או באמצעות הפלטפורמה, בקשר עם אספקת שירותי הובלה או שירותים אחרים, שלא באמצעות החברה (לרבות דרך הפלטפורמה) ולא ישדל אותם לקבל שירותי הובלה שלא באמצעות הפלטפורמה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המוביל מצהיר ומתחייב כי במקרה ועל אף האמור לעיל הוא יתקשר שלא באמצעות הפלטפורמה עם לקוח שהופנה אליו על ידי החברה (לרבות דרך הפלטפורמה) או יגבה מהלקוח תשלום מעבר לתמורה שננקבה על ידו בהצעה, אזי מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה בקשר עם הפרת תנאי השימוש, ישלם המוביל לחברה את העמלה שהיתה מקבלת החברה אילו היה המוביל מתקשר עם הלקוח באמצעות הפלטפורמה. 
 17. כי ככל שהחברה תאפשר למובילים להעלות לפלטפורמה, בעצמם או באמצעות החברה, תכנים כלשהם, לרבות תמונות, או כל תוכן אחר, המוביל מתחייב כי כל תוכן שיועלה על ידו יהיה בבעלותו הבלעדית או שיהיו לו הזכויות הדרושות לצורך השימוש בתוכן בפלטפורמה, וכי התכנים שיסופקו על ידו או השימוש בהם אינם מהווים הפרה של זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי כלשהו, לרבות פטנט, זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים. 
 18. ככל שידרש על ידי החברה, המוביל יתקין ברכב ההובלות, אביזרים כגון שלטים, מדבקות וכו’ או שידרש ללבוש חולצה, סרבל, כובע בזמן עבודה בשירות החברה הנושאים את שם החברה, המותג “טרנזיט” או”גטנדר” או “Getender” או כל שם או עיצוב אחר המזוהים עם החברה (“האביזרים“). התקנת האביזרים והשימוש בהם יעשו בהתאם להנחיות החברה בלבד כפי שימסרו למוביל על ידי החברה מעת לעת, ובכפוף להן, והמוביל לא יהיה רשאי לעשות באביזרים כל שימוש אחר למעט השימוש כאמור בהתאם להנחיות החברה וכן לא יהיה רשאי לעשות שינוי כלשהו באיזה מהאביזרים. להסרת ספק מובהר כי האביזרים הינם רכוש החברה והם נמסרים למוביל לצורך שימוש בהם בהתאם לתנאי השימוש והנחיות החברה ובכפוף להתחייבותו לשמור אותם במצב תקין ושמיש, וכי אין במסירתם למוביל כדי להקנות למוביל זכות כלשהי באביזרים מעבר לזכותו להשתמש בהם בהתאם לתנאי השימוש והנחיות החברה. החברה תהיה רשאית לגבות מהמוביל תשלום בגין השימוש באביזרים.
 19. כי הגישה לפלטפורמה על ידי עובדיו של המוביל או מי מטעמו, תתבצע אך ורק בידי בעלי הרשאה שהוכשרו והוסמכו לכך על ידי המוביל ועל אחריותו, והמוביל יהיה אחראי לכל פעולה שתבוצע בשמו (באמצעות חשבונו בפלטפורמה) , לרבות אם בוצעה על ידי מי מעובדיו או מטעמו שלא הוסמך על ידו לביצוע אותה פעולה. 
 20. כי המוביל ינקוט באמצעי אבטחה הולמים ומקובלים בכל גישה של עובדיו או מי מטעמו לממשק המובילים בפלטפורמה ובכלל זה, המוביל מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי ובכתב על כל חשש לארוע אבטחת מידע אצלו הקשור בפלטפורמה או במידע של לקוח, כגון גניבה או אובדן של שם משתמש או סיסמאות גישה, דליפה ו/או גניבה של נתונים או מידע של לקוחות, גישה בלתי מורשית לפלטפורמה וכו’, ועל הפעולות שנקט בקשר לכך.
 21. המוביל מאשר כי החברה תהיה רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לעשות שינויים בפלטפורמה (הן בממשק המשתמשים והן בממשק המובילים) מבלי שהיא תהיה מחוייבת לתת על כך הודעה למוביל.  
 22. המוביל מאשר כי החברה תהיה רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך ביקורת אצל המוביל ולפקח על קיום התחייבויותיו לפי תנאי השימוש בפלטפורמה.
 23. כי המוביל או מי מנושאי המשרה במוביל לא הורשע בעבירה פלילית מסוג עוון או פשע, כהגדרתן בחוק העונשין, התשל”ז-1977, וכי לא תלוי ועומד כנגדו כתב אישום בגין עבירה מסוג עוון או פשע.
 24. כי היחסים בין המוביל לחברה הם בגדר שיתוף פעולה עסקי, ואין ולא יווצרו ביניהם יחסי עובד–מעביד, יחסי שותפות, או שליחות מכל מין וסוג. כל זכות שיש לחברה, ככל שישנה, לפקח, לבקר, או לתת הוראות למוביל ו עובדיו, אין בה כדי ליצור יחסי עובד-מעסיק בין המוביל לבין החברה. בהתאם לאמור, המוביל ומי מעובדיו לא יהיו זכאים לכל תשלום, שכר, הטבה, תנאים סוציאליים או פיצויי פיטורים או תשלום אחר המגיע לעובדי החברה על פי דין, הסכם קיבוצי או נוהג. המוביל יהיה האחראי הבלעדי לתשלום שכרם של עובדיו וכל תשלום אחר המגיע להם בקשר עם העסקתם על ידו לרבות, תשלומים לגמל, ביטוח לאומי, דמי הבראה, חופשה, פיצויי פיטורים וכל תשלום אחר המגיע להם על פי דין או מכוח הסכם או נוהג. 
 25. לשמור בסודיות , לא לגלות ולא למסור בשום זמן שהוא, הן בתקופת ההתקשרות והן לאחר מכן, לשום צד ג’, כל חומר, מסמך, מידע אחר של או אודות על החברה או אודות המודל העסקי של החברה, שהגיע לידיעתו במסגרת או במהלך ההתקשרות עם החברה, בין בעל פה, בין בכתב ובין על גבי כל מדיה שהיא, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מידע בדבר סודות מסחריים או מקצועיים, מוצרים ופיתוחם, רעיונות, תוכניות עסקיות, שיטות עבודה, טכניקות, תהליכים, תוכנות, נתוני ותוצאות מחקר כלשהם, מחירים, הזדמנויות עסקיות, רשימת לקוחות, הזמנות, הסכמים מכל סוג, פרטים על ספקים, עובדים וכל מידע מסחרי אחר או מידע אודות לקוחות, אשר הגיע לידיעתו, בין במישרין ובין בעקיפין במהלך תקופת ההתקשרות עם החברה. התחייבות המוביל לשמירת סודיות כמפורט לעיל, אינה מוגבלות בזמן והיא תעמוד בתוקפה אף לאחר סיום ההתקשרות עם החברה. 
 1. רישיון

בכפוף לעמידתך המלאה בתנאי השימוש, ניתן לך רישיון מוגבל, הדיר, ומותנה בתשלום לעשות שימוש עסקי בפלטפורמה ובתוצרי השימוש בפלטפורמה ובכלל זאת לקבל בקשות להובלה, להציע מחיר ולהנות מן השירותים הניתנים בפלטפורמה, והכל בהתאם לתנאי השימוש.

אין לך כל זכות או הרשאה להעביר, למסור או למכור  את הרישיון שניתן לך במסגרת תנאי השימוש, ואינך רשאי בצע כל פעולה שלא הותרה במפורש בתנאי השימוש בקשר עם הפלטפורמה, התוכן שלה או התוצרים המתקבלים מהשימוש בה. הרישיון הניתן לך מוגבל לתקופת ההתקשרות. 

זכויות קנייניות

הפלטפורמה, המותגים “גטנדר”, ”Getender” ו-“Tranz-it” , התוכן שלה ותוצריה, לרבות ההטבות המוצעות בו, וכל תוכנה או קוד הקשורים אליה הינם קניינה הבלעדי של החברה, או גורמים הקשורים בה. לא מוענקת לך, במפורש או במשתמע, כל זכות בעלות או זכות קניינית אחרת,  או מעין-קניינית אחרת בפלטפורמה,  או בתוצריה.

החברה רשאית להעתיק, ליצור יצירות נגזרות ולהטמיע בפלטפורמה או בכל תוכנה או שירותים אחרים של החברה, כל לקח, ניסיון, הערה, או התייחסות אחרת שתתקבל ממך בנוגע לפלטפורמה, התוכן שלה או התוצרים המתקבלים מהשימוש בה לרבות, ומבלי להגביל, ביחס להתאמות, שינויים, שיפורים, או כל שינוי לפלטפורמה. 

 1. הגבלת שימוש 

אינך רשאי להסיר מן הפלטפורמה, או מכל תוצר שלה, כל סימן מסחר, זכויות יוצרים או כל סימן קנייני אחר של החברה או כל גורם אחר; להעתיק, לשכפל, להציג, לפרסם מחדש, לייצר מחדש, לשנות, להפיץ למכור או להשכיר את הפלטפורמה, התוכן שלה, תוצרים או שירותים הניתנים או מוצגים באמצעות הפלטפורמה, בחלקם או במלואם; ולעשות כל שינוי בתוכנה או ברכיבי הפלטפורמה, לבצע “הנדסה הפוכה” (Reverse Engineering) בה, או לנסות לחלץ את קוד המקור של הפלטפורמה או כל תוכנה וקוד הקשורים בו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות או לחסום את גישתך לפלטפורמה או את השימוש בתוצריה – לרבות מימוש ההטבות – בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא אזהרה או הודעה מראש, ומבלי שהחברה תשא בכל חבות בשל כך.

לדוגמא, החברה רשאית להשעות או לחסום את גישתך לפלטפורמה מחמת (א) חשד ממשי להפרת תנאי השימוש;(ב) שימוש בפלטפורמה באופן שעלול לגרום לחברה נזק או להפריע למשתמשים אחרים; (ג) איתור, או חשד לקיומו, של סיכון סייבר, קוד זדוני, סוס טרויאני, וירוס או כל חשיפה של בטיחות הפלטפורמה; (ד) השבתה מתוכננת או מקרית; (ה) בעיות טכניות או הפסקות לא מתוכננות.

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת להחברה, אתה מאשר שבמידה ותושעה או תחסם גישתך לפלטפורמה, תיפגע גישתך למידע שמסרת באמצעות הפלטפורמה, והחברה תוכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למחוק את המידע שמסרת או להתעכב במסירתו, ואתה מוותר מראש על כל תביעה או טענה בעניין.

 1. התמורה 
  1. בגין כל הובלה אשר תוזמן על ידי לקוח באמצעות הפלטפורמה, החברה תקבל עמלה באופן הבא – 
 • החברה תגבה מהלקוח עמלה בשיעור שיקבע על ידי החברה מעת לעת. בהקשר זה יובהר, כי החברה עשויה לחתום על נספח תמורה נוסף או נפרד עם מוביל מסויים, בקשר עם ההובלה. 
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להודיע למובילים שהיא גובה מהמובילים אחוזים מסויימים מהתמורה לעסקאות שנעשות דרך הפלטפורמה בהודעה מראש.
 • החל מיום 01.01.2020 לחברה תינתן הזכות להודיע למובילים כי היא גובה דמי שימוש חודשיים קבועים עבור השימוש בפלטפורמה (“עמלת החברה“).
 1. החברה תנכה את עמלת החברה והמע”מ בגינה מהסכום שיתקבל בפועל מהלקוח עבור ההובלה. כמו כן, במידה ויבחר המוביל לאחר 3 חודשים לקבל את התשלום המגיע לו מאת החברה אחת לשבוע כמפורט להלן, החברה תנכה מהתמורה המגיעה למוביל בשבוע החולף גם את עמלת הקדמת התשלום.
 2. החברה תעביר למוביל את התמורה מהלקוח לאחר ניכוי עמלת החברה והמע”מ בגינה (דהיינו, סכום התמורה למוביל), ובמידה ויחולו ההוראות המתאימות –  גם לאחר ניכוי עמלת הקדמת התשלום.
 3. החברה תעביר את סכום התמורה למוביל (כולל מע”מ), בניכוי עמלת הקדמת התשלום, ככל שחלה, לחשבון הבנק של המוביל (שפרטיו ימסרו לחברה על ידי המוביל באמצעות הפלטפורמה) או לארנק הדיגיטלי שהחברה עובדת איתו. 
 4. התשלום למוביל יבוצע אחת לחודש ב- 10 של כל חודש ולאחר 3 חודשים של עבודה עם החברה תינתן לו האפשרות לקבל את התשלום אחת לשבוע בניכוי עמלת הקדמת תשלום (בכפוף לאמור להלן), כפי שיבחר המוביל כנגד חשבונית מס כדין אשר תופק על ידי החברה באמצעות ממשק חיצוני המותקן בפלטפורמה. לעניין זה מובהר כי המוביל מאשר את התקשרותו ורישומו במערכת EZCOUNT של חברת קייסיס בע”מ שתותקן בפלטפורמה ותאפשר באמצעות הפלטפורמה להפיק חשבוניות מס דיגיטליות ו/או את התקשרותו ורישומו עם כל גורם אחר שהחברה עשויה להתקשר עמו בקשר להפקת חשבוניות מס כאמור באמצעות הפלטפורמה (“מערכת הפקת החשבוניות“) המוביל מאשר כי הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל”ג -1973 (“הוראות מס הכנסה“) ידועות לו ובכלל זה כל ההוראות הרלבנטיות לעניין משלוח מסמכים ממוחשבים בהתאם להוראות סעיף 18ב’ להוראות מס הכנסה (לרבות הדרישות המקדמיות ובכלל זה מתן הודעה לפקיד השומה בדואר רשום בהתאם לסעיף 18ב(ב) להוראות מס הכנסה).
 5. במידה והתשלום נגבה מהלקוח במזומן המוביל יגבה מהלקוח את התשלום ויודיע לחברה באותו יום כי גבה את התשלום במזומן. במקרה כזה, יועבר ההפרש בין הסכום ששילם הלקוח לתשלום שסוכם עם המוביל לידי החברה או לחילופין, החברה רשאית לקזז סכום זה מסכומים נוספים או עתידיים שהחברה נדרשת להעביר למוביל. 
 6. ככל שיבחר המוביל לאחר 3 חודשים מאישור ההסכם על ידו ועבודה עם החברה במשך 3 חודשים, לקבל את התשלום אחת לשבוע, המוביל ישלם לחברה עמלה בסך 6% מסכום התמורה למוביל (“עמלת הקדמת התשלום“) בכדי להקל על הגבייה. המוביל מאשר לחברה, בהוראה בלתי חוזרת, לנכות מכל תשלום שישולם למוביל על חשבון התמורה למוביל סך של 6% מגובה התמורה שמגיעה למוביל בשבוע החולף כמפורט בדוח. 
 7. להסרת ספק מובהר כי סכום עמלת הקדמת התשלום כולל מע”מ והוא יחושב מהתמורה למוביל כולל מע”מ. עוד מובהר כי אין בהוראות סעיף זה לענין ניכוי עמלת הקדמת התשלום מהתמורה למוביל כדי לגרוע מאחריות המוביל לתשלום עמלת הקדמת התשלום במקרה של אי פירעון מלוא העמלה בדרך של ניכוי כאמור מכל סיבה שהיא.
 1. בסיום כל חודש, החברה תעביר למוביל פירוט של ההובלות שבוצעו על ידו באמצעות הפלטפורמה בחודש או בשבוע החולף, לפי הענין, התמורה בגינן, עמלת החברה, ועמלת הקדמת התשלום ככל שחלה (בסעיף זה: “הדוח“). ככל שיהיו למוביל הערות או השגות כלשהן לדוח הוא ימסור אותן לחברה באמצעות הפלטפורמה, או בכל דרך אחרת שתיקבע לענין זה על ידי החברה, לא יאוחר משלושה ימים מקבלת הדוח. החברה תעביר למוביל את התמורה (לאחר ניכוי עמלת הקדמת התשלום, ככל שחלה) לחשבון הבנק של המוביל תוך ארבעה עשר (14) ימים ממועד הדוח כנגד חשבונית שתופק באמצעות מערכת הפקת החשבוניות. היה והמוביל יבחר לקבל את התשלום אחת לשבוע כאמור לעיל, החברה תמסור למוביל, תוך חמישה ימים ממועד הדוח, חשבונית בגין עמלת הקדמת התשלום.
 2. להסרת ספק ומבלי לגרוע מאחריותו של המוביל לכל נזק שיגרם לחברה עקב אי קיום התחייבויותיו או אי ביצוע הובלה לשביעות רצון הלקוח בהתאם להוראות תנאי השימוש, מובהר כי המוביל לא יהיה זכאי לכל תמורה במקרה של אי ביצוע מלא של ההובלה על ידי המוביל או במקרה של ביטול ההזמנה על ידי הלקוח לפני ביצוע ההובלה מכל סיבה שהיא ובמקרים כאמור החברה תהיה רשאית לזכות את הלקוח או להשיב ללקוח את התמורה ששילם או חלקה. 
 3. על אף האמור, ככל שהחברה תגבה מן הלקוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי, דמי ביטול בגין ביטול הזמנה על ידי לקוח, היא תעביר למוביל את דמי הביטול שנגבו כאמור. 
 4.  במקרה של ביטול ההובלה על ידי המוביל או אי ביצוע ההובלה בגלל נסיבות הקשורות במוביל, מתחייב המוביל – בנוסף לכל סעד אחר העומד לחברה מחמת הפרת ההתחייבות, לרבות שיפוי מלא בגין הנזקים הנגרמים לחברה או ללקוח – לשלם דמי ביטול בסך של 150 ש”ח.
 1. החברה תהיה רשאית לקזז כל סכום שיגיע לה מהמוביל, לרבות כל סכום שיגיע לה כפיצוי או שיפוי בהתאם לתנאי השימוש, מכל סכום שיגיע ממנה למוביל וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה על פי דין בנסיבות הענין. 
 2. במידה וייגרם נזק לרכוש/מוצר או במקרה שמוצר שנאסף ע”י המוסיל אבד או לא הגיע ללקוח ולא הוחזר לעסק ממנו נלקח המוצר להובילה, רשאית החברה לקזז את שווי המוצר/הרכוש המלא מהמוביל + דמי טיפול ופיצוי בסך של 100 ש”ח.
 3. מוביל, אשר תתקבל בגינו תלונה בגין בעיית אמון, שירות, חוסר יושר או נזקים וכדומה, יושהה לשבוע מהפלטפורמה ולאחר 3 תלונות שהתבררו כנכונות ומאומתות החברה תשהה אותו מהפלטפורמה לחצי שנה.
 4. כל המסים ותשלומי חובה שיחולו על המוביל בגין התמורה למוביל יחולו על המוביל וישולמו על ידו וכל המסים ותשלומי החברה שיחולו על החברה בגין עמלת החברה יחולו על החברה וישולמו על ידה. בכל מקרה שעל פי הדין החברה חייבת לנכות מס במקור מהתמורה למוביל או מתשלום אחר כלשהו שישולם על ידה למוביל, החברה תנכה את המס המתחייב במקור אלא אם הומצא לה על ידי המוביל אישור על פטור מניכוי במקור לשביעות רצון החברה.
 1. ביטוח

מבלי לגרוע מאחריותו לפי תנאי השימוש או על פי דין, המוביל ירכוש ויחזיק בתוקף, על חשבונו, לטובתו ולטובת החברה, במשך כל תקופת תוקפה של ההתקשרות עם החברה וכל עוד אחריותו מכוחו או על פי דין קיימת, את כל הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוחים שימסר למוביל על ידי החברה, ובסכומים ויתר התנאים הקבועים באישור עריכת הביטוח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל. 

הביטוחים האמורים יכללו את החברה כמבוטחת וייכללו בהם סעיפי אחריות צולבת. 

המוביל ימציא לחברה אישור על עריכת הביטוחים בתוך 30 (שלושים) יום מאישור תנאי השימוש, וכתנאי לרישומו כמוביל בפלטפורמה לתחילת ביצוע הובלות באמצעות הפלטפורמה. 

המוביל מתחייב לעמוד בתנאי פוליסות הביטוח המפורטות באישור עריכת הביטוחים, ולהציג לחברה, מיד עם דרישתה, העתק מהפוליסות וכן הוכחה על תשלומי הפרמיות ועל תוקפן של הפוליסות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מיד בתום תקופת הביטוח, המוביל ימציא לידי החברה אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי המוביל לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד ההתקשרות עם החברה בתוקף.

אם לדעת המוביל יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח, המוביל מתחייב לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור. כל ביטוח חבות נוסף או משלים יורחב לכלול את החברה כמבוטח נוסף, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

 1. אחריות

הפלטפורמה היא “זירה” המתווכת בין הלקוחות והמובילים, ומטבע הדברים, החברה מקבלת את המידע המוצג בה מהלקוחות והמובילים העושים שימוש בפלטפורמה ואין לחברה כל שליטה או יכולת לפקח על מצגים אלו, נכונותם או על האופן בו עושים המשתמשים שימוש בפלטפורמה. 

החברה אינה מציעה או מבצעת שירותי הובלה ואינה צד לעסקה בין המוביל והלקוח, וההתקשרות עם הלקוח לאספקת שירותי ההובלה מבוצעת במישרין על ידי המוביל מול הלקוח.

לפיכך, מובהר בזאת שהפלטפורמה, התוכן שלה ותוצרי השימוש בה ניתנים AS IS עם כל התקלות והפגמים שעשויים להיות בהם, והחברה אינה מציגה כל מצג ואינה מתחייבת, במפורש או במשתמע או אחרת הנוגע לפלטפורמה, התוכן שלה ותוצרי השימוש בה (לרבות ההטבות) או בקשר אליהם, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור (א) מצג או התחייבות כי הפלטפורמה נקיה מתקלות או פגמים לרבות תקלות חישוב, תקלות בקוד התוכנה או תקלות בפעילותה התקינה והרצופה של הפלטפורמה; (ב) מצג או התחייבות כי השימוש בפלטפורמה יניב רווח למוביל או ללקוח; (ג) מצג לפיו המידע שתמסור להחברה יהיה מוגן לחלוטין מפני שימוש לא מורשה או בכל דרך אחרת לא יאבד או יינזק; וכן כל מצג אחר או התחייבות אחרת שעשויים להשתמע במסגרת השימוש בפלטפורמה ולא נכתבו במפורש בתנאי השימוש. 

המוביל מסכים לפטור את החברה מכל אחריות לכל נזק שיגרם לו כתוצאה משימוש בפלטפורמה או בתוצרי השימוש בה או הסתמכות עליהם, וכן מאשר כי הוא מודע לכך שיתכנו: תקלות בפלטפורמה או הבדלים בין המצגים שבפלטפורמה ובין המציאות. המוביל מסכים כי החברה (לרבות נושאי המשרה שלה, עובדיה, סוכניה וספקיה וכל מי מטעמה) לא תחוב ולא תשא, בשום מקרה, באחריות לכל נזק, (לרבות, ומבלי להגביל, נזקים בגין אובדן מידע, חיוב במס, אובדן רווחים או הכנסות), או כל חבות שעשויה להגרם מכוח כל תיאוריה משפטית לרבות, ומבלי להגביל, חוזית, נזיקית, אחריות, רשלנות או כל תיאוריה אחרת.

המוביל מסכים כי אם יקבע על ידי בית משפט או רשות מוסמכת שהחברה חבה כלפיו, חבותה המצטברת המקסימלית של החברה (לרבות נושאי המשרה שלה, עובדיה, סוכניה וספקיה וכל מי מטעמה) ביחס לפלטפורמה,  או תוצרי השימוש בה תהיה מוגבלת ל-100 ₪ או לסכום ששולם לחברה, אם בכלל, במסגרת השימוש שבגינו נתבע הנזק, לפי הגבוה מביניהם. המוביל מסכים שמגבלת חבות זו תחול גם אם אין בה בכדי להוות מלוא הפיצוי הנדרש בכדי לכסות את הנזק הנתבע או את תביעתו המקורית.

 1. שיפוי

אתה מתחייב להגן, לשפות ולשמור את החברה (לרבות נושאי המשרה שלה, עובדיה, סוכניה וספקיה וכל מי מטעמה) חפה מכל טענה/דרישה/תביעה/הפסדים/חבות והוצאות (לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט) שעשויה לעלות מצד שלישי, כתוצאה מ- (א) הפרת תנאי השימוש בפלטפורמה או בתוצרי השימוש בה על ידך או על ידי מי מטעמך; (ב) טענה שלך או של כל צד ג’ כלפי החברה על מסירת מידע מוטעה, חלקי או לא מדויק; ו- (ג) הפרת זכויות של צד שלישי כלשהו באמצעות השימוש בפלטפורמה או בתוצריה; (ד) טענות מצד עובדי המוביל או מי מטעמו כנגד החברה. 

להחברה שמורה הזכות, על חשבונך, להתגונן ולנהל כל הליך וכל עניין בו אתה נדרש לשפות את החברה כאמור לעיל, ואתה מתחייב לשתף פעולה עם התגוננותה של החברה בפני טענות אלו. 

 1. סיום ההתקשרות

החברה והמוביל יהיו רשאים לסיים את ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, בכל עת, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ומבלי צורך לנמק. אף אחד מהצדדים לא יוכל לבוא בכל טענה או תביעה כלפי הצד השני בגין סיום ההתקשרות.

עם סיום ההתקשרות מכל סיבה שהיא, המוביל מתחייב להמשיך ולכבד הזמנות להובלות שהתקבלו אצלו באמצעות הפלטפורמה לפני מועד סיום ההתקשרות והחברה מתחייבת להמשיך ולהעביר למוביל את התמורה למוביל בגין הובלות אלו אשר יצאו לפועל, בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש.

עם סיום ההתקשרות מכל סיבה שהיא, החברה תהיה רשאית לחסום את גישתו של המוביל לפלטפורמה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולא לאפשר למוביל לעשות שימוש בפלטפורמה לצורך הצעת שירותי הובלה למשתמשים. 

עם סיום ההתקשרות מכל סיבה שהיא, המוביל ישיב לחברה את האביזרים שנמסרו לו על ידי החברה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית לחסום את גישתו של המוביל לפלטפורמה באופן מיידי וללא צורך במתן התראה מראש למוביל, בכל מקרה של חשש להפרת ההתקשרות על ידי המוביל, וזאת עד לבירור החשש. 

 1. ויתור על זכות והפרדת תנאים

הימנעות של החברה מאכיפת תנאי מתנאי השימוש או ממימוש זכות העומדת לה לא תחשב כויתור על זכותה זו או זכויות אחרות.

אם תנאי מתנאי השימוש ימצא חסר תוקף/לא חוקי/לא אכיף מכל סיבה שהיא על ידי בית המשפט או כל גורם שיפוטי או רגולטורי אחר, התנאי האמור יפורש באופן הרחב ביותר שמאפשר את התקיימותו ברוח תנאי השימוש, ובכל מקרה לא יהיה בתנאי זה בכדי לגרוע מתוקפם של שאר תנאי השימוש והם יעמדו בתוקף מלא.

 1. המחאה והעברה של זכויות וחובות  

החברה תהא רשאית להמחות, להעביר לאחר או לפעול בכל דרך אחרת ביחס לזכויותיה וחובותיה לפי תנאי השימוש, בכל עת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת. 

אינך רשאי להמחות או להעביר כל זכות או חובה העומדים לך כלפי החברה מבלי לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

 1. קישורים חיצוניים

הפלטפורמה עשויה לכלול קישורים לאתרים או יישומונים של צד ג’ שאינם בבעלות או בשליטת החברה. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הפלטפורמה חלים אך ורק על הפלטפורמה ולא על אתרים או יישומונים של צדדי ג’ שאינם בבעלות או בהפעלת החברה.

החברה אינה אחראית לתוכן, תנאי השימוש או למדיניות הפרטיות של אתרים או יישומונים של צד ג’ שאינם בבעלות החברה, גם אם שמה של החברה או סימן המסחר שלה או כל מזהה אחר של חברת החברה, מופיע בהם. החברה ממליצה לך, המשתמש, לבחון היטב את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרי צד ג’, ולהפעיל שיקול דעת עצמאי, לפני שימוש בשירותים או תוכנות שהם מציעים.

 1. סמכות שיפוט

תנאי שימוש אלו, והשימוש בפלטפורמה, כפופים לדין החל במדינת ישראל ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. לבית המשפט המוסמך בתל אביב תהיה סמכות בלעדית לדון בכל סכסוך או מחלוקת הנובעים מתנאי השימוש או מעצם השימוש בפלטפורמה. 

 1. עדכון תנאי השימוש

החברה עשויה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת ותאריך העדכון האחרון לתנאי השימוש יופיע בתחילתם. 

כל שינוי שתעשה החברה בתנאי השימוש יכנס לתוקף באופן מיידי, אלא אם צויין אחרת, ויחול על הגישה והשימוש בפלטפורמה כחלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, החל ממועד פרסומו ואילך. האחריות להתעדכן בדבר שינויים שכאלה היא שלך, המשתמש, והמשך השימוש בפלטפורמה לאחר שינוי תנאי השימוש מהווה הסכמתך לשינוי. לפיכך, באחריותך לבדוק האם עודכנו תנאי השימוש בטרם תעשה כל שימוש בפלטפורמה.