תנאי שימוש

תנאי שימוש של פלטפורמת ההובלות של חברת גטנדר בע”מ

עדכון אחרון: 1.1.2019

תנאי שימוש אלו (להלן: “תנאי השימוש“) הינם של חברת גטנדר בע”מ שכתובתה בר כוכבא 21, בני ברק (להלן: “גטנדר“, או “החברה” ופניות בגוף ראשון: “אנחנו“) והם חלים על  כל שימוש שנעשה באפליקציה ובאתר האינטרנט גטנדר שכתובתו www.tranz-it.co.il שמפעילה החברה (להלן: “האפליקציה” ו “האתר” בהתאמה).

האפליקציה והאתר הינם כלי תיווך בין ספקי שירותים אינדיבידואליים המעוניינים לבצע שירותי הובלות (להלן: “מובלים” ו-“הובלה“, בהתאמה), לבין לקוחות פרטיים, חברות ועסקים המבקשים לצרוך שירותי הובלה (להלן: “מזמינים“).

האפליקציה והאתר, מאפשרים למזמינים לאתר ולהתקשר עם מובילים המעוניינים לבצע שירותי הובלות.

אנא קרא בעיון את תנאי השימוש לפני שאתה משתמש באפליקציה ו/ או באתר. בעצם השימוש באפליקציה ו/ או באתר, הנך מביע את הסכמתך לתנאי השימוש.

החברה רשאית לערוך כל תיקון ו/או שינוי בתנאי שימוש אלו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תיקונים כאמור יפורסמו במסגרת האפליקציה והאתר, והודעה כאמור תישלח אליך דרך האפליקציה והאתר לאחר השינוי. המשך השימוש באפליקציה ו/ או באתר לאחר ההודעה בדבר השינוי מהווה הסכמה מצדך לשינוי תנאי השימוש.

אם אינך מסכים לאילו מתנאי השימוש, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באפליקציה ובאתר, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם.

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים בעניין האפליקציה ו/ או האתר, יגברו הוראות תנאי השימוש.

 1. הרשמה ושימוש באפליקציה ו/ או באתר
 • בכדי להזמין שירותים באמצעות האפליקציה ו/ או באתר עליך לפתוח חשבון משתמש באמצעות האפליקציה  או האתר. משתמש שלא פתח חשבון משתמש ו/ או לא הביע את הסכמתו לתנאי שימוש אלו לא יוכל להשתמש באפליקציה ו/או באתר להזמנת שירותים ממובילים.

כמו כן מזמין שחברותו באפליקציה ו/ או באתר הופסקה או נחסמה מכל סיבה שהיא, לא יהיה רשאי להשתמש באפליקציה ו/ או באתר ולהזמין באמצעותם שירותים כלשהם.

מובהר בזאת כי החברה תאה רשאית לחסום את גישת משתמשים לאפליקציה ו/ או לאתר ו/או לחלק או לכל השירותים המוצעים באמצעותם, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא ללא צורך בנימוק או בהסבר.

 • השימוש באפליקציה ו/ או באתר ברשת סלולרית כרוך בצריכת נפח גלישה, לפי התנאים והתעריפים החלים על הגלישה שלך (גם במקרה של הפעלת האפליקציה ו/ או האתר מחו”ל).
 • בכדי להשתמש באפליקציה ו/ או באתר להזמנת שירותים של מובילים, תתבקש, במהלך הליך פתיחת חשבון המשתמש, למסור פרטים אישיים, לרבות שם פרטי ושם משפחה, פרטי אמצעי תשלום, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח דואר רגיל וכיו”ב. כמו כן, כאשר תבקש להזמין שירותי הובלה, תתבקש למסור את כתובת איסוף ההובלה וכתובת יעד ההובלה. בנוסף במסגרת שימושך באפליקציה ובאתר אנו נאסוף מידע אישי אודותיך, לרבות מידע אודות שימושך באפליקציה ו/ או באתר (למשל, היסטוריית הובלות) (להלן, כולן או חלקן, לפי העניין: “מידע אישי“).

כאשר תתבקש למסור מידע אישי במסגרת השימוש באפליקציה ו/ או האתר, הינך מחויב למסור פרטים נכונים ומדויקים. ככל שתפר הוראה זו, החברה תהא זכאית למחוק את חשבון המשתמש שלך ולמנוע ממך לעשות שימוש באפליקציה ובאתר לצורך הזמנת שירותים ממובילים, וזאת מבלי לגרוע מהזכויות החוקיות אשר עשויות לעמוד לחברה בגין הפרה כאמור.

הנך מתבקש לעדכן את המידע האישי שמסרת לנו מיד לאחר כל שינוי בו.

 • לידיעת, השימוש באפליקציה ו באתר הינו אישי ואין להעביר ו/או לאפשר לאחר לעשות שימוש בחשבון המשתמש שלך. כמו כן, אין להשתמש בחשבון של מזמין אחר ו/או להזדהות כמזמין אחר. במקרה ונודע לך על שימוש בלתי מורשה בחשבונך באמצעות האפליקציה או האתר יש לידע את החברה באופן מידי ולבטל על פעולה בלתי מורשית שנעשתה כדי למזער את הנזק.
 • השימוש באפליקציה ו/ או באתר להזמנת שירותים ממובילים מותר למי שהוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. אם אתה קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באפליקציה ו/ או באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
 • מובהר כי האפליקציה והאתר לא יהיו פעילים בשבתות ובמועדי ישראל.
 1. סייג לשימוש בחומר המוצג באפליקציה ו/ או באתר
 • אנו עושים כל מאמץ בכי שהמידע המוצג באפליקציה ובאתר יהיה מדויק ועדכני, אך הוא מוצג בצורה תמציתית, באופן המתאים לאפליקציה ו/ או לאתר. המידע עלול להיות לא מדויק עקב פערי זמן עדכון, תקלות מחשב וטעויות אנוש.
 • אף שהחברה נוקטת אמצעי אבטחה מקובלים, עלולים לחדור לאפליקציה ו/ או לאתר וירוסי מחשב או נוזקות אחרות, ועליך לנקוט באמצעי הגנה מתאימים.
 1. הזמנת הובלות
 • בעת הזמנת הובלה, עליך לספק את פרטי ההובלה, לרבות הכתובת המדויקת לאיסוף ההובלה ולפריקתה/מסירתה, לרבות במקרה של מסירת ההובלה ביעד לנמען אחר – פרטי הנמען (לרבות: שם ומס’ טלפון נייד של הנמען), כמו כן יש לציין את מידות, נפח, משקל ורגישות הפריטים והארגזים נשוא ההובלה וכל מידע רלוונטי לביצוע ההובלה (להלן, כולן או חלקן, לפי העניין:: “פרטי ההובלה“).
 • על פרטי ההובלה שאתה מוסר לנו בעת הזמנת הובלה להיות נכונים ומדויקים. במידה ותמסור מידע שאינו נכון ו/או מדויק ו/או מלא ובעקבות כך המוביל לא יוכל/ ירצה לבצע את ההובלה (או חלקה), ואתה עשוי להידרש לשלם את דמי ההובלה (או חלקם) אף ללא ביצוע ההובלה (או חלקה) בפועל.
 • לאחר קבלת פרטי ההובלה, החברה תשלח למובילים, באמצעות האפליקציה, התראות על ההובלה הפוטנציאלית. ההתראות ישלחו למובילים לפי שיקול דעתה של החברה ובהתאם למדיניות החברה כפי שתתעדכן מעת לעת בתנאי שימוש אלו.
 • האחריות לאריזת החבילת המשלוח הינה שלך בלבד. עליך לוודא כי הפריטים להובלה שלמים וארוזים כראוי ובאופן שישמור על שלמותם במהלך ההובלה. במידה והפריטים לא יהיו ארוזים כראוי ומוכנים להובלה במועד שנקבע בינך לבין המוביל, המוביל יהיה רשאי שלא לבצע את ההובלה (או חלקה) ואתה עשוי להידרש לשלם את דמי ההובלה (או חלקם) אף ללא ביצוע ההובלה (או חלקה) בפועל.
 • עם הגעת המוביל לנקודת האיסוף, עליך לאמת את זהותו בהתאם לפרטי המוביל כפי שיופיעו באפליקציה ובאתר. מובהר כי האחריות לזיהוי המוביל ולמסירת הפריטים לידי המוביל תחול על המזמין בלבד, ועל כן מומלץ לנהוג בזהירות המתבקשת.
 • כל הזמנה, ביטול, שינוי, עדכון ו/או אישור הובלה וכל פעולה אחרת הקשורה להובלה וכן כל זיכוי ו/או תשלום עבור השירותים יבוצעו באמצעות האפליקציה או האתר בלבד.
 1. המובילים ואחריותם; הגבלת אחריות החברה
 • השירותים הניתנים באמצעות האפליקציה והאתר, מוצעים לך כמות שהם (AS IS). החברה לא תישא באחריות להתאמת השירותים לצרכיך ולא תישא באחריות לטעויות ו/או לשגיאות בשירותים הניתנים באפליקציה ו/ או באתר ו/או באמצעותם.
 • המזמין בלבד יישא באחריות לאופן השימוש בשירותים הניתנים במסגרת השימוש באפליקציה ו/ או באתר.
 • החברה אינה מתחייבת שהשירותים הניתנים באפליקציה ו/ או באתר לא יופרעו, יופסקו, ייקטעו, או שיהיו חסינים מפני נזקים, קלקולים, תוכנות זדוניות, ווירוסים, כשלים או תקלות אחרות והכל- בחומרה, בתוכנה, בתקשורת, אצלה או אצל מי מטעמה.
 • החברה משמשת כגורם מתווך בלבד בין המזמין לבין המוביל. החברה אינה מציעה או מבצעת שירותי הובלה ואינה צד לעסקה בין המוביל והמזמין.
 • המובלים הזמינים לשירותך באמצעות האפליקציה והאתר, הינם קבלנים עצמאיים ואינם עובדי החברה ו/או שותפיה העסקים ו/או נציגיה ו/או שליחי החברה. כמו כן החברה אינה משמשת כנציגתה ו/או שלוחה של המובילים. למעשה החברה משמשת כמתווכת בין המובילים לבין המזמינים ואינה מעורבת, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, בהובלה שתתבצע, ככל שתתבצע, ובעסקה בין המובילים למזמינים ו/או לבין צד שלישי כלשהו. בהתאם לאמור לעיל, המובילים הינם האחראים הבלעדיים לביצוע ההובלה, איסוף הפריטים, העמסתם, הובלתם, פריקתם, מסירתם וכל הנדרש לשם השלמת ההובלה. על אף האמור לעיל החברה עושה כל שביכולתה על מנת לקשר מזמינים רק למובילים איכותיים בעלי ברף שירות גבוה.
 • בהתאם לאמור לעיל ומבלי לגרוע מאחריות המוביל לפי דין ו/או לפי כל הוראה אחרת בתנאי שימוש אלו, החברה, מנהליה, עובדיה ומי מטעמה, לא יישאו באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או חסרון כיס ו/או אי נוחות או עוגמת נפש העלולים להיגרם לך ו/או למי מטעמך ו/או לצד שלישי כתוצאה ישירה או עקיפה בגין מחדלים ו/או מעשים של המוביל, עובדיו ו/או מי מטעמו, לרבות הנתונים שסופקו על ידי המוביל, טיב השירות, מועד ביצוע השירות, מחירו, עמידה בדרישות הדין, אחריות לנזקים, אובדן ושבר, כל סכסוך בין המוביל לבין המזמין ו/או צד שלישי וכיוצא באלה. מבלי לגרוע באמור לעיל מובהר בזאת כי החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין פעילות בלתי חוקית של המזמין ו/או המוביל ו/או כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה.
 • בכדי לקשר בין מזמינים לבין מובילים מתאימים לצרכי המזמינים וסוג ההובלה, החברה מתבססת על מידע שנמסר לה מהמזמינים והמובילים (לרבות פרטי ההובלה, מידע לגבי סוג וגודל הרכב שבבעלות המוביל, זמינות המוביל, רישיונות, ביטוחים וכיו”ב). מובהר בזאת כי החברה עשויה לבצע מעת לעת בדיקות נאותות מסוימות למובילים, לרבות בדיקות רקע שונות (כגון בחינת רישיונות וביטוחים), אך אינה מתחייבת לערוך בדיקות אלו ואינה מתחייבת כי המובילים, רשאים, מורשים, ו/או מסוגלים לבצע את המשלוחים באופן שיתאים לצרכי המזמין.
 • יודגש, החברה אינה ולא תהא בשום שלב צד להסכם ההובלה שבין המוביל למזמין ולא תאה אחראית לאכיפתו ו/או לקיומו.
 1. תשלומים ודמי ביטול
 • תשלום התמורה שהוצגה למזמין באפליקציה ובאתר ואושרה על ידי המזמין עם אישור ההובלה (“התמורה“) יבוצע באמצעות מערכת הסליקה באפליקציה או באתר. מועד ביצוע התשלום יהיה בהתאם לנוהלי החברה מעת.
 • בגין כל הובלה אשר תזמין באמצעות האפליקציה או האתר, החברה תגבה עמלה בשיעור של כ-17 אחוזים מהתמורה (להלן: “עמלת החברה“).
 • החברה תנכה את עמלת החברה והמע”מ בגינה מהתמורה שתתקבל מהמזמין ותעביר למוביל את מלוא סכום התמורה, בניכוי עמלת החברה והמע”מ בגינה.
 • במקרה של ביטול הובלה על ידי המזמין, המזמין יחוייב בדמי ביטול לפי הפירוט שלהלן (“דמי הביטול“):
 • במקרה של ביטול הובלה מיידית – דמי ביטול בסך של 49 ש”ח;
 • במקרה של ביטול הובלה שהוזמנה מראש:

ביטול ההובלה עד 24 שעות לפני המועד הקבוע לביצוע ההובלה – דמי ביטול בסך של 49 ש”ח (ולא יותר מ- 5% מהתמורה  במקרה של ביטול עד שני ימי עבודה לפני יום ההובלה או 10% מהתמורה במקרה של ביטול פחות משני ימי עבודה לפני יום ההובלה);

ביטול ההובלה פחות מ- 24 שעות לפני המועד הקבוע לביצועה – 199 ש”ח במקרה שהתמורה עולה על 1,000 ש”ח, או 10% מהמחיר ללקוח במקרה שהתמורה הינה בסך של 1,000 ש”ח או פחות.

 • דמי הביטול, במידה ויגבו על ידי החברה, יועברו במלואם למוביל.
 • החברה רשאית לשנות מעת לעת את סכום או שיעור דמי הביטול, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שינוי כאמור יפורסם במסגרת האפליקציה והאתר, והודעה על השינוי תישלח אליך דרך האפליקציה והאתר לאחר השינוי. המשך השימוש באפליקציה ו/ או באתר לאחר ההודעה בדבר השינוי מהווה הסכמה מצדך לשינוי דמי הביטול.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יתכן כי בנוסף להצעת המוביל וכל תשלום אחר החל על העסקה, יחולו  על המזמין עמלות נוספות בהן יחויב, לדוגמא, על ידי חברת הסליקה או חברת כרטיסי האשראי.
 1. שיפוי ופיצוי
 • המזמין מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמה, בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד, ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת מצג ו/או תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלו, בקשר להובלה (לרבות שליחתה, אריזתה והטיפול בה), בקשר להפרת הוראת חוק או דין כלשהוא (לרבות דיני הגנת הפרטיות) ובקשר לכל טענת צד שלישי כלשהו לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד כאמור.
 1. כללי שימוש
 • השימוש באפליקציה ו/ או באתר באמצעות הרשת הסלולרית כרוך בצריכת נפח גלישה, לפי התנאים והתעריפים החלים על הגלישה שלך (גם במקרה של הפעלת האפליקציה ו/ או האתר מחו”ל).
 • השימוש באפליקציה ו/ או באתר ובשירותים הניתנים במסגרתם הינו למטרות אישיות בלבד. האפליקציה והאתר אינם מוענקים לך, אלא ניתן לך רישיון שימוש בהם בלבד, למטרות שאינן מסחריות. הרישיון אינו בלעדי וניתן לביטול בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • אם תתבקש למסור פרטים במסגרת השימוש באפליקציה ו/ או האתר, הנך מחויב למסור פרטים נכונים ומדויקים. ככל שתפר הוראה זו, החברה תהא רשאית לחסום את שימושך באפליקציה ו/ או באתר ו/או למנוע ממך לעשות שימוש בשירותים הניתנים במסגרתם, וזאת מבלי לגרוע מהזכויות החוקיות שיעמדו לחברה בגין הפרה כאמור.
 • השימוש באפליקציה ו/ או באתר להזמנת שירותים ממובילים מותר למי שהוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. אם אתה קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באפליקציה ו/ או באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
 • בכפוף לאמור לעיל, הנך רשאי להשתמש באפליקציה ו/ או באתר ו/או  בשירותים הניתנים במסגרתם למטרות חוקיות בלבד ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלו והוראות הדין.
 • אין לעשות באפליקציה ו/או באתר ו/או בשירותים הניתנים במסגרתם כל שימוש אשר יש בו כדי:
 • להוות שימוש לא חוקי או לא מורשה (לרבות העתקה, הפצה, שכפול, הצגה או שימוש לכל מטרה אחרת מלבד מטרות המפורטות בתנאי שימוש אלו).
 • לפגוע בפעילותם התקינה והסדירה של האפליקציה ו/או האתר ו/או השירותים הניתנים במסגרתם.
 • לפגוע במובילים ו/או מזמינים אחרים ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או בזכויותיהם.
 • לפגוע בזכויות הקניין הרוחני של החברה, של מזמינים אחרים ו/או של צדדים שלישיים כלשהם (לרבות פעולות של הנדסה חוזרת, העתקה, שכפול או כל פעולה אחרת שמטרתה לנסות ולהתחקות אחר קוד המקור של האפליקציה או של האתר ולרבות יצירת יצירות נגזרות ו/או שינויים ו/או התאמות כלשהן לרכיב כלשהו מרכיבי האפליקציה או האתר).
 • לפגוע בפרטיות מזמינים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם.
 • להוות לשון הרע, השמצה, התעללות, הטרדה, מעקב, איום, או פגיעה בכל דרך אחרת בזכויות כלשהן של צדדים שלישיים כלשהם;
 • כמו כן, אין להשתמש בשירותים המוצעים באפליקציה ובאתר על מנת להוביל:
 • חפצים ו/או חומרים בלתי חוקיים או חפצים ו/או חומרים האסורים לשליחה ו/ או להחזקה לפי כל דין (לרבות, אך לא רק, סמים בלתי חוקיים, חומרים ביולוגיים וכימיים, תחמושת, כלי ירייה, וכדומה).
 • חפצים ו/או חומרים שיש צורך ברישיון מיוחד לשליחתם ו/או להחזקתם (לרבות, אך לא רק, חומרים ביולוגיים וכימיים, תחמושת, כלי ירייה, משקעות אלכוהוליים וכדומה).
 • חומרים מסוכנים או חומרים העלולים להזיק או לסכן חיי אדם או בעל חיים;
 • מובהר בזאת כי הפרת סעיף זה עשויה לחשוף אותך לאחריות פלילית ו/או אזרחית ויתכן ותהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק בשל הפרתם.
 1. קניין רוחני
 • כל זכויות הקניין הרוחני באפליקציה ו/או באתר ו/או בשירותים המוצעים בהם, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, סימני המסחר, הסודות המסחריים וארגון וסידור המידע שבהם הינם רכושה של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
 • זכויות הקניין הרוחני כאמור חלות, בין השאר, על עיצובם הגרפי של האפליקציה והאתר, בסיסי הנתונים בהם, קוד המחשב שלהם, תכנים וקבצים הכלולים בהם וכל פרט אחר הקשור בהפעלתם.
 • אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין על-ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי או דרך אחרים, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
 • אין להשתמש בנתונים/ תכנים כלשהם המתפרסמים באפליקציה ו/או באתר לצורך הצגתם באתר או באפליקציה או בכל שירות אחר, בלא קבלת הסכמת החברה בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן).
 • אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן המופיעים על גבי האפליקציה ו/או האתר בעניין זכויות הקניין הרוחני כאמור, לדוגמה אין למחוק סימון זכויות יוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שייעשה בהם שימוש על ידך.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין לאסוף נתונים מן האפליקציה ו/או האתר באמצעות תוכנות מסוג crawlers ,robots וכיו”ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
 • כמו כן אין להציג את האפליקציה ו/או האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה להם החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.
 • השם “גטנדר”, סימני המסחר של החברה המוצגים באפליקציה ו/או באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) הם כולם רכושה הבלעדי של החברה. אין להשתמש בכל שם, סימן או סמליל (‘לוגו’) הזהה או דומה באופן מטעה לסימני המסחר, לסמלילים או לשמה של החברה בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
 1. מדיניות הפרטיות
 • אנו מכבדים את פרטיותך, וננהג במידע אישי אודותיך (כהגדרתו לעיל), בהתאם להוראות הדין ובכלל זה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981. מידע אישי אודותיך אשר נמסר לחברה (ככל שנמסר) או נאסף על ידה במהלך שימושך באפליקציה, יישמר בסודיות בהתאם להוראות החוק הנ”ל.
 • כאמור, במסגרת שימושך באפליקציה ו/ או באתר ייאסף מידע אישי אודותיך, לרבות מידע אודות שימושך באפליקציה ו/ או באתר (למשל, היסטוריית הובלות) ומידע שתספק לנו כחלק משימושך באפליקציה ו/ או באתר (למשל, פרטי הקשר שלך ופרטי אמצעי תשלום). לא חלה עלייך חובה חוקית למסור את המידע, אך אי מסירתו עשוי למנוע מהחברה לספק לך את השירותים או חלקם.
 • ככל שייאסף מידע אישי, המידע ייאסף גם בזמן שאחרים עושים שימוש באפליקציה ו/ או באתר. למשל, כאשר בני משפחה (לרבות קטינים) ישתמשו באפליקציה ו/ או באתר, ייאסף המידע כפי שנאסף כאשר אתה עושה שימוש באפליקציה ו/ או באתר. באחריותך לוודא כי הם מסכימים לכך (או שקיימת הסכמה מאת האפוטרופוס החוקי אם מדובר בקטין) וגם ליתר הוראות תנאי שימוש אלו בכלל וסעיף זה בפרט.
 • האפליקציה והאתר יוכלו לאסוף גם מידע לגבי דגם מכשיר הקצה באמצעותו נעשה שימוש בהם, גירסת מערכת ההפעלה שלו, נתונים אודות עוצמת הסוללה, כתובת IP, כתובת MAC, מספרים מזהים של מכשיר הקצה כמו IMEI וIMSI- ועוצמת הקליטה.
 • המידע האישי שייאסף במסגרת השימוש באפליקציה ו/ או האתר והמידע שייקלט בעת השימוש בהם, יישמר במאגר המידע של החברה, ישמש אך ורק למטרות אספקת השירותים ושיפור השירותים ויעובד על ידי החברה או על ידי ספקים הפועלים מטעמה.
 • חלק מהמידע האישי שתספק לנו יועבר למובילים לצרכי אספקת השירותים (למשל, אנו נעביר למובילים את פרטי ההובלה). כמו כן, יתכן שנעביר מידע נוסף לצדדים שלישיים אחרים לצרכי אספקת השירותים, אבטחת מידע או כשנידרש לכך מכוח דין ו/או צו בית משפט.
 • בעת השימוש באפליקציה ובאתר ייאסף מידע, באמצעות Cookies, על היסטורית השימוש, זמני השימוש ופעולות שביצעת באתר ו/ או באפליקציה. המידע אינו מזהה אותך אישית והוא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. החברה רשאית להשתמש במידע זה לצרכים סטטיסטיים, לרבות העברתו לצדדים שלישיים, כל עוד הנתונים אינם מזהים אותך באופן אישי במאמץ סביר. תוכל להפסיק את איסוף הנתונים דרך Cookies באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן שלך.
 • למידע נוסף על עיבוד המידע האישי אודותיך, עיין/י בהצהרת הפרטיות שלנו כאן.
 1. אבטחת מידע וסודיות
 • המידע שיתקבל אצל החברה, בין אם נמסר על ידך ובין אם על ידי גורם אחר, מאוחסנן בשרתים מאובטחים ומוגנים בטכנולוגיות מתקדמות. אנו עושים ונעשה כמיטב יכולתנו לשמור על פרטיות ואבטחת המידע של משתמשי האפליקציה ו/ או האתר. יחד עם זאת, אין באפשרותנו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לשרתים בהם מאוחסן המידע או מפני חדירות למחשבינו ועשיית שימוש במידע, בשירותים, חשיפתם או שימוש בהם לרעה על ידי גורמים עוינים. אם קרתה פעולה כאמור, וכל עוד ננקטו אמצעי אבטחה סבירים, לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה. אנו ממליצים כי תנקוט באמצעי הגנה הולמים מפני חדירת וירוסים או נוזקות אחרות למכשיר באמצעותו נעשה שימוש באפליקציה ו/ או באתר.
 1. הפניות
 • ייתכן שיוצג באפליקציה ו/ או באתר תוכן של צדדים שלישיים, או שתהיה הפניה לאתרים או אפליקציות של צדדים שלישיים. עצם הצגת התוכן או ההפניה לצדדים שלישיים אין משמעה אישור של החברה או לקיחת אחריות לתוכן או להפניה. כל גישה לאתר אחר ו/או לאפליקציה אחרת ו/או שימוש בהם הינה על אחריותו האישית של המשתמש.
 1. שינוי ו/או הפסקת פעילות האפליקציה ו/ או האתר וסיום התנאים
 • החברה רשאית, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק באופן קבוע ו/או לזמן מוגבל, את שירותי האפליקציה ו/ או האתר. בעצם השימוש באפליקציה ובאתר, הנך מביע את הסכמתך כי החברה לא תהיה אחראית לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או הקשורים בהחלטה כאמור.
 • כמו כן, החברה רשאית בכל עת, לחסום ו/או להגביל באופן זמני או קבוע גישת מזמין לשירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי, בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות החברה על פי כל דין.
 • הוראות תנאי שימוש אלו, אשר על פי טבען שורדות את סיום ההתקשרות יישארו בתוקף וימשיכו לחול אף לאחר סיום ההתקשרות.
 1. סמכות שיפוט וברירת הדין
 • השימוש באפליקציה ו/ או באתר ובשירותים שהוזמנו באמצעותם כפוף לחוקי מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם האפליקציה, האתר, השירותים, המזמינים, המובילים ו/או תנאי השימוש תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב יפו בלבד.
 1. פניה לחברה
 • בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם האפליקציה ו/ או האתר תוכל/י לפנות אלינו בכתובת: בר כוכבא 21, בני ברק.