מדיניות הפרטיות

הצהרת הפרטיות של פלטפורמת ההובלות של חברת גטנדר בע"מ

 • מבוא:

הצהרת פרטיות (להלן: "הצהרת הפרטיות") זו היא של חברת גטנדר בע"מ שכתובתה בר כוכבא 21, בני ברק  (להלן: "גטנדר", או "החברה" ופניות בגוף ראשון: "אנחנו") והיא חלה על  כל שימוש שנעשה באפליקציית ובאתר האינטרנט גטנדר שכתובתו www.tranz-it.co.il שמפעילה החברה (להלן: "האפליקציה" ו "האתר" בהתאמה).

האפליקציה והאתר הינם כלי תיווך בין ספקי שירותים אינדיבידואליים המעוניינים לבצע שירותי הובלות (להלן: "מובלים" ו- "הובלה" בהתאמה), לבין לקוחות פרטיים, חברות ועסקים המבקשים לצרוך שירותי הובלה (להלן: "מזמינים"). הצהרת פרטיות זו חלה על כל שימוש שנעשה באפליקציה ו/או באתר בין אם נעשה ע"י מוביל ובין אם נעשה ע"י מזמין (להלן ביחד: "המשתמשים").  

מטרת הצהרת הפרטיות היא לספק מידע ברור על המידע האישי שגטנדר אוספת ועל השימושים שנעשים במידע זה. אנו נפרט במסמך זה את סוגי המידע האישי שגטנדר אוספת, את מטרת האיסוף והעיבודים הנעשים במידע לשם יישום מטרות אלו. כמו כן נפרט בהצהרת פרטיות זו מידע בנוגע לעיבודים נוספים שאנו עשויים לעשות במידע, העברות מידע לצדדים שלישים ובעניין זכויות המשתמשים בנוגע למידע האישי שאנו אוספים אודותיהם.

אנו מכבדים את פרטיות המשתמשים. ניתן לפנות אלינו בכל נושא הקשור לפרטיות ואבטחת מידע בכתובת בר כוכבא 21, בני ברק.

גטנדר תשמור על המידע אודות משתמשי האפליקציה והאתר, לא תסחור בו, תמכור אותו או תעבירו לאחרים אלא בהתאם לאמור בהצהרת פרטיות זו, תנאי השימוש, הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") והתקנות שהותקנו מכוחו, חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ושאר ההוראות החוקיות והרגולטוריות אשר חלות על גטנדר.

כאשר הצהרה זו משתמש במונח "מידע" או "מידע אישי", הכוונה לכל ידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם מזוהה או ניתן לזיהוי באופן סביר, שהחוק מגן עליה. ההגבלות החלות על גטנדר מכוח הדין ומכוח הצהרת פרטיות זו אינן חלות על נתונים שאינם נוגעים לענייניו הפרטיים של אדם מזוהה (כמו למשל נתונים אגרגטיביים (מצרפיים) ואינה חלה על תאגידים.

ייתכן שנעדכן את הצהרות הפרטיות מעת לעת, בהתאם לצורך. ההצהרה המעודכנת תיכנס לתוקף בתאריך בו היא תתפרסם באפליקציה ובאתר.

במידה ומשתמש באפליקציה ו/או באתר (מזמין או מוביל) אינו מעוניין למסור לגטנדר מידע, או שאינו מסכים לשימושים המתוארים בהצהרת פרטיות זו, ככלל לא חלה עליו חובה חוקית לעשות זאת. עם זאת, מאחר שרוב המידע שגטנדר אוספת נדרש לצורך אספקת השירותים המוצעים במסגרת האפליקציה ו/או האתר (להלן: "השירותים"), יתכן שבמידה ומשתמש האפליקציה ו/ או האתר יבחר שלא למסור לגטנדר מידע, או לא יסכים לשימושים המתוארים בהצהרת פרטיות זו, הוא לא יוכל לקבל מגטנדר שירות, בכלל, או באופן חלקי. במקרים מסויימים, המתוארים בהצהרת פרטיות זו, משתמש האפליקציה ו/ או האתר יוכל לבחור איזה מידע הוא מוסר, ומה השימושים האפשריים בו, ובמקרה כזה גטנדר תציין מה ההשפעה על השירות שהוא מקבל, אם בכלל.

 • גטנדר אוספת מידע מסוגים שונים בקשר לשירות:

האפליקציה והאתר מספקים שירותי תיווך בין מובילים לבין מזמינים המעוניינים בשירותי הובלות. במסגרת זו, גטנדר אוספת, מחזיקה ומעבדת פרטי מידע שונים לגבי המשתמשים (לדוגמה, במסגרת הליך ההרשמה לאפליקציה ולאתר תתבקש למסור לנו פרטים אישיים, לרבות שם פרטי ושם משפחה, פרטי אמצעי תשלום, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח דואר רגיל, תצלומי רהיטים ו/או פריטים. כמו כן, במידה ומדובר בחברה: שם החברה ומספרה וכיו"ב). מידע זה עשוי להשתנות בהתאם לסוג ההובלה וסוגי המשתמשים (מזמינים או מובילים).

דוגמאות לגבי סוגי המידע:

 1. מידע מזהה ופרטי התקשרות – מידע אישי שתזין בעת הרשמתך או שימושך באפליקציה ו/ או באתר, לרבות שמך המלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, פרטי אמצעי תשלום, מגדר וכיו"ב. כמו כן יתכן כי גטנדר תאסוף מידע אודותיך כאשר תשיב על שאלות לצורך זיהוי ואבטחה וכאשר תפנה לשירות הלקוחות של גטנדר (לרבות הקלטות טלפוניות ומידע המופק מהן).

במקרה של נהגים, "מידע מזהה ופרטי התקשרות" כולל פרטי רישיון נהיגה, פוליסות ביטוח ומידע רישוי וכיו"ב.

 1. מידע על מיקום – מידע בעניין מיקום המכשיר באמצעותו נעשה שימוש באפליקציה ו/ או באתר.
 2. מידע פיננסי – לרבות פרטי אמצעי תשלום, פרטי חשבון בנק (במקרה של נהגים), מידע בקשר לתשלום/ אי תשלום חשבונות וכיו"ב.
 3. מידע פומבי – מידע שזמין לשימוש על-פי דין, כגון מידע ממאגרי מידע של המדינה, מאגרי מידע של חברות שירותי נתוני אשראי וכיו"ב.
 4. מידע על העדפות – שפת דיבור, בחירה לגבי דיוורים ושימוש במידע, דירוגי מובילם, בחירת מובילם בעבר וכיו"ב.
 5. מידע אודות מכשיר הקצה שבשימוש המשתמש- דגם המכשיר, סוג וגרסת מערכת ההפעלה, מידע מזהה כמו מספר סידורי וכתובת ציוד תקשורת (MAC), זמני השימוש באפליקציה ו/ או באתר וכיו"ב.
 • גטנדר אוספת מידע ישירות מהמשתמשים, מהרשת ומציוד הקצה, ומצדדים שלישיים:
 1. מידע הנמסר על ידי משתמשים – גטנדר תאסוף את המידע שהמשתמשים ימסרו לה בעת הרשמתם או שימושם באפליקציה ו/ או באתר (כולל בין השאר פרטי קשר, פרטי אמצעי התשלום, דגם מכשירי הקצה, שפת דיבור, וכל מידע נוסף אחר שהמשתמשים יספקו לחברה ושישמר במערכות גטנדר), מידע שמשתמשים ימסרו במהלך פניה לשירות הלקוחות או כחלק מתכתובת עם החברה או עם משתמשים אחרים, באמצעות האפליקציה ו/ או האתר, מידע שמשתמשים ימסרו במהלך או כחלק מהובלה ומידע שמשתמשים ימסרו במהלך השתתפות בסקרים או מבצעים.

בנוסף, גטנדר עשויה לאסוף מידע אודות היסטורית ההובלות והיסטורית השימוש באפליקציה ו/או באתר, לרבות תאריך וזמני הובלות שהוזמנו באמצעות האפליקציה ו/ או האתר, כתובת איסוף ההובלה וכתובת יעד ההובלה, מרחקי הנסיעה וכן פרטי התשלום.

 1. מידע שנאסף אוטומטית –  כחלק מהתפקוד השוטף של מערכות האפליקציה והאתר אנו עשויים לאסוף מידע אודות משתמשים, באופן אוטומטי על-ידי המערכות של גטנדר ושל צדדים שלישים המעורבות באספקת השירותים. מידע זה כולל את זמני השימוש באפליקציה ובאתר אינדיקציות מיקום שונות, כתובת IP ופרטים נוספים אודות השימוש של המשתמש ברשת האינטרנט.

כמו כן, יתכן ונשתמש בשירותי ניתוח ובקרה של צדדים שלישים, כגון Google Analytics ויומני שימוש לצורכי אבטחה, מניעת הונאות ומניעת הלבנת הון.

 1. מידע שמתקבל מצדדים שלישיים-, יתכן ולצורך הספקת השירותים ושיפורם, אנו נאסוף מידע אודות המשתמשים מצדדים שלישים כגון, חברות אשראי וספקי שירותי סליקה, רשויות המדינה, ספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות, סוקרים, משתמשים אחרים (לרבות דירוג מובלים) ויועצי שיווק.
 • אילו שימושים גטנדר תעשה במידע אודות המשתמשים?

המידע שגטנדר אוספת משמש את אותה לצורך אספקת השירותים, כדי לנתח, לנהל, לשפר את השירותים, המערכות והשיווק לכלל המשתמשים או חלקם, כדי לנהל תקשורת עם המשתמשים בנושאים שונים (לרבות בדרך של דיוור ישיר), כדי לציית לכל דרישה חוקית וכדי להגן על אינטרסים לגיטימיים של גטנדר.

בפרט, גטנדר תשתמש במידע למטרות הבאות:

 1. אספקת שירותים ותפעול שוטף:
 • לצורך אספקת השירותים, התאמתם לצרכי המשתמשים (לדוגמה, בהתאם למיקום בו משתמש נמצא) ושירות לקוחות;
 • לצורך רישום משתמשים לאפליקציה ו/ או לאתר וניהול חשבונם והעדפותיהם;
 • לצורך תקשורת עם משתמשים ועם אחרים (לרבות בדיוור ישיר) בקשר לשירותים קיימים וחדשים של גטנדר, ועדכון ושינוי פרטי חשבון משתמש;
 • לצורכי תקשורת בין מזמינים למובילים;
 • לצורכי משלוח מידע, לרבות מידע שגטנדר חייבת לשלוח על-פי דין ולרבות הודעות על עדכונים בהצהרת הפרטיות ובתנאי השימוש;
 • בכדי להבטיח כי התכנים המוצגים באפליקציה ובאתר מוצגים ופועלים באופן יעיל;
 1. חיוב, ניהול, בקרה ושיפור לכלל השירותים והמערכות של גטנדר:
 • שיפור השירותים המוצעים על-ידי גטנדר (בין היתר באמצעות מחקרי שוק, סקרים ועיבודים וניתוחים סטטיסטיים, כולל בכלי ניתוח מידע מתקדמים).
 • שימוש בהקלטות שיחות טלפון לשם תיעוד, הדרכה, בקרה על טיב השירותים ואיכותם ולשם מניעת הונאות ושימוש לרעה ברשת (והכל מבלי לגרוע מהוראות חוק האזנת סתר, התשל"ט-1979 או הוראות כל דין אחר לעניין הגנה על פרטיותו של אדם).
 • טיפול בפניות, תלונות תקלות ומענה לשאלות בנוגע לשימוש בשירותים המסופקים על-ידי גטנדר.
 • פעולות שירות לקוחות (שימור לקוחות, עדכון הזמנות, עדכון שירותים הנוגעים למשתמשים  ומשלוח מידע, לרבות מידע שגטנדר חייבת או רשאית על-פי דין לשלוח, ומידע שימושי אחר).
 • קיום נהלים ומדיניות, כגון הקלטות, ביקורת ספרים, אבטחת מידע, חיובים וגביה, המשכיות עסקית והתאוששות מאסון וכן שמירת רשומות ומסמכים.
 • עריכת והפקת חשבונות וגביית כספים.
 • שימוש על פי דין במאגרי מידע של צדדים שלישיים, לרבות מאגרי מידע של רשויות רשמיות שגטנדר רשאית להשתמש בהם לצורך אימות ושיפור המידע האישי שברשותה.
 1. אבטחת מידע והגנה על המידע:
 • ביצוע פעולות בקרה ואבטחת מידע לצורכי הגנה על המידע האישי, זיהוי מקרים של צריכה מוגברת של שירותים, הגנה על המערכות מפני התקפות וניצול לרעה, והבטחת פעילות תקינה של המערכות.
 • איתור ומניעת של גניבה, הונאה, פעילויות שאינן חוקיות ופעילויות האסורות לפי הצהרת הפרטיות ותנאי השימוש.
 • ביצוע פעולות עיבוד לצורך התממת מידע אישי, כולל אנונימיזציה, פסאודונימיזציה, ואגרגציה במידע לצורך ניתוח, מחקר ופיתוח (של גטנדר ושל צדדים שלישיים), ובקרה.
 • לצרכי אימות וזיהוי של משתמשים.
 1. שיווק ופרסום:

גטנדר תשתמש במידע אודות משתמשים לצרכי שיווק ופרסום שירותיה, בין היתר בדרכים הבאות:

 • פרסום שיווק ומידע על מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף אתנו, אשר ישלחו למשתמש באמצעות האפליקציה, האתר, הדואר, הדואר האלקטרוני, הודעות SMS , פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית או בכל אמצעי תקשורת אחר.
 • בכפוף להוראות כל דין (לרבות חוק הגנת הפרטיות וחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982) אנו עשויים לשלוח למשתמשים תכנים פרסומיים ושיווקיים המבוססים, בין היתר, על מאפייניהם האישים (כגון סוג המכשיר שבבעלותם, פרטי ההובלות שלהם וכיו"ב).
 • העשרת ושיפור תוכן שיווקי באפליקציה ו/ או באתר (באמצעות Cookies וכלי איסוף מידע אוטומטים).
 1. מטרות משפטיות:
 • ציות לדרישות חוקיות, כולל שמירת רשומות וביצוע פעולות שגטנדר נדרשת לבצע על-פי דין, כולל דרישות של רשויות זרות אם גטנדר סבורה שעליה להיענות לדרישה.
 • מסירת מידע לבעלי סמכות (כגון רשויות שלטון ואכיפת חוק).
 • מסירת מידע לפי צווים שיפוטיים (בכל סוגי ההליכים) ושלטוניים.
 • הגנה על אינטרסים לגיטימיים ועל זכויות משפטיות של גטנדר ושל אחרים, כולל התחשבנות, התגוננות מפני תביעות ואכיפת הסכמים.
 • טיפול בבקשות לעיון במידע ולתיקונו במידת הצורך.
 • גטנדר מעבירה מידע למשתמשים אחרים, לקבלני משנה, לרשויות, וצדדים נוספים

גטנדר תעביר מידע לצדדים שלישיים במסגרת פעילותה, אך זאת רק לשם מימוש המטרות המותרות לה, או על-פי הוראת כל דין, בהתאם להרשאת המשתמש, או על-פי הצהרת פרטיות זו. הספקים של גטנדר כוללים חברות אחרות, בארץ ובחו"ל. 

גטנדר מתחייבת לנקוט באמצעים הדרושים על מנת להבטיח כי בעת העברת מידע לצד שלישי,  אותו צד שלישי המקבל את המידע, ישמור על המידע כנדרש בהתאם לסוג המידע המועבר ולמטרת ההעברה.

מידע יועבר לגורמים מסוג זה:

 1. קבלני משנה, ספקים ומשתמשים אחרים:
 • לצדדים שלישיים הפועלים כספקים של גטנדר ו/או בשיתוף פעולה איתה ואשר מעניקים לגטנדר שירותים שונים הכוללים גישה ו/או עיבוד של מידע אישי אותם מותר לגטנדר לבצע בעצמה. לדוגמה, אנו מוסרים מידע אישי לספקים, נותני שירותי תשלום, חברות שיווק, ספקי תוכנות, יועצים, חוקרי שוק ומעבדי נתונים, המבצעים עבורנו שירותים, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, לצורכי מניעה וזיהוי של הונאות. כמו כן, יתכן כי גטנדר תעביר מידע אודות המשתמשים לספקים לצורך הפקת חשבוניות, גביית חובות, עיבוד מידע, שיווק, שירות לקוחות, אבטחת מידע וכיו"ב.
 • אנו מוסרים למובילים מידע מסוים אודות מזמינים (לרבות, שם, מספר טלפון, כתובת איסוף ההובלה, יעד ההובלה, דירוג המזמין על ידי מובילים אחרים ועוד) ולמזמינים מידע מסוים אודות מובילים (לרבות, שם, מספר טלפון, סוג רכב, דירוג המוביל על ידי המשתמשים וביקורות אודותיו ועוד) על מנת לאפשר בחינת, הזמנת וביצוע הובלות.  
 • לספקים חיצוניים עימם גטנדר תשתף פעולה לצורך שימושים סטטיסטיים ומחקריים, כולל בכלי ניתוח מידע מתקדמים, וספקים אשר יערכו או יסייעו לגטנדר להפוך את המידע לסטטיסטי ואגרגטיבי.
 • בהתאם להסכמת המשתמש, גטנדר תהא רשאית להעביר מידע לשותפים עסקיים אחרים, כגון ספקים שמספקים שירותים ומוצרים נלווים למשתמשים, כולל בקשר לשיווק, פרסום ודיוור ישיר.
 • לקבלני משנה בתחומים כמו מוקדי שירות, מערכות מידע, ספקי שירותי מחשוב ענן, בתי דפוס ונותני שירותי הפצת דואר ודיוורים, סוקרים ויועצי שיווק, מנהלי סיכונים, עורכי דין, רואי חשבון, מתרגמים ונותני שירות מקצועי אחרים, וספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות.
 • לאדם או גוף אחר שהמשתמש הסמיך.
 1. העברת עסקים:
 • בכפוף להוראות הדין, גטנדר תהא רשאית להעביר את כל המידע אודת המשתמשים שברשותה לצד שלישי, וזאת במסגרת העברת או הסבת עסקיה (כולם או חלקם) לאותו צד שלישי ובמסגרת ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקיה של גטנדר (לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות שכאלו) ולצורך המשך אספקת השירותים על ידי הצד השלישי. במקרה כזה, אותו צד שלשי אשר מקבל את המידע יהיה כפוף למגבלות על השימוש במידע כפי שחלות על גטנדר וכמפורט בהצהרת פרטיות זו.
 1. רשויות אכיפת החוק, לפי צווים שיפוטיים, ולפי דרישה חוקית:
 • גטנדר רשאית להעביר מידע אודות המשתמשים לרשויות המדינה, או לכל גורם אחר, ובלבד שהעברת המידע תתבצע מכוח הוראות הדין, או מכוח צווים שיפוטיים מתאימים (לרבות כתגובה לצווים של רשויות ושל בתי משפט זרים).
 • גטנדר תעביר מידע לאדם או לגוף אחר, על פי חובה או סמכות שבדין, או בהתאם להוראת רשות מוסמכת.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של גטנדר להעביר לצדדים שלישים מידע אנונימי ו/או אגרגטיבי שאינו אישי ו/או אשר אין בו כדי לזהות אדם מסוים באופן סביר. גטנדר רשאית להפוך מידע אישי  לאנונימי לצורך מחקר וסטטיסטיקה.

 • מידע אישי על אחרים

במידה ומשתמש מספק לגטנדר מידע על אנשים אחרים (למשל, בן משפחה או עובד), עליו ליידע את אותו אדם ולקבל את הסכמת אותו אדם גם לשימושים במידע אודותיו בהתאם להצהרת פרטיות זו. אם המשתמש מוסר לגטנדר, בשמו של אדם אחר, את הסכמתו של אותו אדם לקבלת פרסומות (ראה להלן), או כל העדפה אחרת, עליו לוודא מראש שהוא מסכים לכך.

כמו כן, ככל שהשימוש בשירותים נעשה על ידי אנשים נוספים מלבד המשתמש,  עליו להביא לידיעת אותם אנשים את האמור בהצהרת פרטיות זו ואת מלוא המידע הנדרש לצורך גיבוש הסכמתם לשימושים שתעשה גטנדר במידע אודותיהם, ולקבל את הסכמת אותו אדם לשימושים כאמור בהתאם להוראות כל דין.

השימוש באפליקציה ו/ או באתר להזמנת שירותים ממובילים אינו מיועד או מופנה לקטינים מתחת לגיל 18, וגטנדר אינה אוספת ביודעין מידע אישי מזהה על קטינים מתחת לגיל 18. על משתמשים מתחת לגיל 18 לקבל הסכמת הורה או אפוטרופוס לשימוש באפליקציה ו/או באתר.

 • פרסומות ודיוור ישיר (דיוור על בסיס מאפיין אישי)

בהתאם להסכמת המשתמש, גטנדר תהא רשאית להשתמש מעת לעת בפרטים המזהים של המשתמש שברשותה (לרבות מספרי הטלפון וכתובות דוא"ל) בכדי לפנות אל המשתמש מטעמה ו/או מטעם ספקים או צדדים שלישיים, בהצעות ומסרים פרסומיים שונים, לרבות דיוור ישיר (דיוור מותאם אישית בהתאם למאפיינים אישיים של המשתמש). פניה כאמור יכול שתעשה בכל אמצעי תקשורת שגטנדר תמצא לנכון, לרבות בדואר, דואר אלקטרוני, טלפון נייח, טלפון נייד, חייגנים, הודעות מסר קצר- SMS, פקס, רשתות חברתיות ואמצעים נוספים.  כדי להסיר את עצמך את מרשימת התפוצה, פנה ל: שירות הלקוחות במספר: *6694 או בדואר אלקטרוני שכתובתו: [email protected] ו/או בפקס: 03-3748690.

גם לאחר הסרה מרשימת התפוצה, גטנדר תמשיך לשלוח אליך הודעות שהיא חייבת לשלוח על-פי החוק והיא רשאית להמשיך לשלוח הודעות שהחוק מתיר לה לשלוח על אף העדפות המשתמש.

האפליקציה עשויה לכלול תכנים פרסומיים, ומידע על מבצעים והטבות אשר יועברו אל המשתמש גם באמצעות הודעות PUSH. באפשרות המשתמשים לבחור שלא לקבל הודעות PUSH באמצעות תפריט ההגדרות במכשירם, והכל כמפורט במדיניות פרטיות זו בתנאי השימוש.

 • גטנדר משתמשת בקוקיות (Cookies) וטכנולוגיות איסוף מידע אוטומטי באפליקציה ובאתר

בכדי לתת למשתמשים שירות מהיר ויעיל יותר, לזהות אותם בכניסה חוזרת לאפליקציה ו/ או לאתר ולחסוך ממשתמשים, בין היתר, מילוי מחדש של פרטים אישיים שונים שמילאו בעבר, גטנדר עושה שימוש בטכנולוגיה שנקראת קוקיות ("Cookies") שהן סימון פנימי ייחודי הנרשם בדפדפן של משתמש הקצה ובטכנולוגיות אחרות (כגון קבצי Web Beacons Pixels, משואות רשת,  SDK ועוד) (להלן: "טכנולוגיות איסוף אוטומטי"). טכנולוגיות האיסוף האוטומטי אינן תוכנת מחשב ואין להן יכולת לקרוא מידע אחר או לבצע פעולות כלשהן במכשיר הקצה ממנו נעשית הגישה לאפליקציה ו/ או לאתר . חלק מטכנולוגיות האיסוף האוטומטי יפקעו כאשר המשתמש יסגור את האפליקציה או האתר ואחרות נשמרות על גבי מכשיר הקצה ממנו נעשית הגישה לאפליקציה ו/ או לאתר.

טכנולוגיות האיסוף האוטומטי מאפשרות לגטנדר לנטר את הפעילות שמשתמשים מבצעים באפליקציה ו/ או באתר ולשפר את חווית השימוש, השירות ואת אבטחת המידע. בנוסף טכנולוגיות האיסוף האוטומטי משמשות את גטנדר בכדי לשפר פעולות שיווקיות באפליקציה ובאתר. למשל, טכנולוגיות האיסוף האוטומטי מאפשרות לגטנדר לאסוף ולאפיין נתונים סטטיסטיים שונים אודות המשתמשים ואודות אופן השימוש באפליקציה, באתר ובשאר השירותים המקוונים, פעולות שבוצעו בהם, העדפות שימוש, התאמת שירותים להעדפות או צרכים אישיים של המשתמש, התאמה ומיקוד של פרסומות ושל תכנים שיווקיים בהתאם למידע ולנתונים הנאספים ומעובדים כאמור, ולרבות והצלבה של כלל נתונים אלו אל מול שימושים אחרים של המשתמשים בשירותים מקוונים ובפלטפורמות אחרות המסופקות בידי גטנדר ו/או באמצעותה ו/או בקשר איתה.

לצורך כך טכנולוגיות האיסוף האוטומטי שומרות מידע על מכשיר הקצה ממנו נעשית הגישה לאפליקציה. מידע זה כולל בין היתר, גרסת מערכת הפעלה, סוג דפדפן, כתובת IP , מיקום, ועוד.

גטנדר עשויה להתיר לחברות ולצדדים שלישיים לעשות שימוש באפליקציה ו/ או באתר לצורך פרסום שירותיהן (להלן: "החברות המפרסמות"). פרסום התוכן על-ידי החברות המפרסמות יכול שיעשה תוך שימוש טכנולוגיות איסוף אוטומטי. השימוש של החברות המפרסמות בטכנולוגיות איסוף אוטומטי כפוף למדיניות הפרטיות שלהן בלבד, ולא של גטנדר.

כמו כן, יתכן וגטנדר תבחר לפרסם מידע אודותיה באתרים שונים בהם המשתמש יבקר, ותעשה שימוש בטכנולוגיות איסוף אוטומטי לצורך פרסום מותאם. במהלך השימוש באתרים אלו ייתכן וייאסף מידע וגטנדר עשויה לעשות בו שימוש לצורך התאמת התוכן הפרסומי שיוצג בפני המשתמש לנושאים המעניינים אותו. גטנדר אינה אחראית לתפעול האתרים האחרים בהם המשתמש יגלוש או לתוכן המוצע בהם. מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין, ויש לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מאתרים אלו.

אם המשתמש אינו מעוניין לאפשר לגטנדר לאסוף מידע אודותיו באמצעות שימוש בטכנולוגיות האיסוף האוטומטי, עומדת בפניו בכל עת האפשרות להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות במכשיר הקצה בו הוא משתמש. בנוסף המשתמש יכול למחוק את טכנולוגיות האיסוף האוטומטי במכשיר הקצה בו הוא משתמש בכל רגע. עם זאת, ייתכן גם שנטרול טכנולוגיות האיסוף האוטומטי יגרום לכך שהמשתמש לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים המוצאים באפליקציה ו/ או באתר ו/או בשירותים מקוונים אחרים. שינוי הגדרות במכשיר הקצה כאמור הינו באחריות המשתמש בלבד.

 • אמצעי אבטחת מידע והצפנה שגטנדר נוקטת בהם

גטנדר נוקטת באמצעי אבטחה מתאימים למידע שברשותה, ולפי כל דין. לצורך כך, גטנדר משתמשת באמצעי אבטחה מקובלים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתעשיית האינטרנט, ובכלל זה הצפנה והגנות אחרות. כמו כן, גטנדר אימצה נהלים מחמירים להגנת הפרטיות במידע וסודיותו, למניעת טעויות בשימוש במידע הנמסר על-ידי המשתמש ולמניעת חדירה בלתי מורשית אל המידע הנ"ל. גטנדר משתמשת בכלים אדמיניסטרטיביים, פיסיים וטכניים המשמשים כמכלול להגנה על המידע המאוחסן במערכות שלה ובוחנת באופן תקופתי את עמידותה של המערכת.

למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד נוקטת גטנדר באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור.

גטנדר עשויה להציע למשתמשים מעת לעת, אפשרות לקבל מידע בדואר רגיל, באפליקציה, באתר, בפקס, במוקד הטלפוני, בדואר אלקטרוני או בכל אמצעי תקשורת אחר. גטנדר נוקטת באמצעי אבטחה שונים, כדי לוודא שמידע אודות המשתמש יימסר למשתמש בלבד. אולם אבטחה יעילה תלויה גם במשתמש עצמו. לכן, גטנדר ממליצה למשתמש לנקוט בפעולת הבאות בכדי להגן על המידע האישי אודותיו:

 • הגנת פרטי ההתחברות- בעת ההתחברות לאפליקציה ולאתר, המשתמש מתבקש להזין את מספר הסלולארי שלו ולאחר מכן יקבל קוד אימות באמצעות SMS שאותו הוא נדרש להזין באפליקציה או באתר, לקבל מידע פרטי הנוגע אליו, ולעשות שימוש בשירותים. על המשתמש להימנע ממסירת קוד האימות שנמסר לו לאחר. המשתמש יהיה אחראי לשימוש שייעשה על ידו באמצעות קוד האימות שנמסר לו , גם במקרים של שימוש על-ידי אחר ללא הסכמתו (כולל במקרה שייעשה שימוש בפרטים אלה לצורך הזמנת הובלה).

כמו כן ייתכן כי גורמים שונים ינסו להשיג את פרטי ההזדהות של המשתמש במרמה, למשל על-ידי פניה למשתמש בהודעת דואר אלקטרוני מזויפת תוך העתקת סימני המסחר והעיצוב של גטנדר. בדרך זו מנסים גורמים אלו שלא כדין להשיג את נתוני ההזדהות של המשתמש לצורך גישה לחשבון המשתמש שלו.

על המשתמש לשים לב בעיקר לפניות שלא מותאמות אליו אישית, או שיש בהן שגיאות כתיב ודקדוק, או שאינן צפויות. 

שים לב: גטנדר לעולם לא תפנה למשתמשים בדוא"ל בו הם יתבקשו למסור את פרטי ההתחברות שלהם. אין להיענות בדוא"ל לבקשה מסוג זה ואין למסור את שם המשתמש והסיסמה לאף גורם.

 • עדכון כתובת מגורים וכתובת דואר אלקטרוני – אם כתובת המגורים ו/או כתובת דואר האלקטרוני של המשתמש הידועות לגטנדר אינן עדכניות, דיוורים עם מידע אישי ישלחו לכתובת לא מעודכנת. על המשתמש לעדכן את גטנדר על שינוי כתובת המגורים ו/או כתובת הדואר האלקטרוני שלו.
 • הגנה על מכשיר הקצה – מכשיר קצה הנגוע בתוכנה זדונית יכול לשלוח מידע אישי לאחרים, כולל גורמים עברייניים. גטנדר ממליצה לנקוט באמצעי אבטחה נוספים, כגון שימוש באפשרויות האבטחה של מערכת ההפעלה במכשיר הקצה, שימוש בתוכנות אבטחה (חומת אש, אנטי וירוס וכו'), התקנת העדכונים הזמינים למערכת ההפעלה במכשיר הקצה, שימוש מושכל ברשת האינטרנט (לדוגמה הורדת תכנים ממקורות אמינים בלבד), שימוש מושכל ברשתות חברתיות (לדוגמה מומלץ שלא לחשוף פרטים אישים ברשתות חברתיות) וכיו"ב. אמצעי האבטחה שגטנדר נוקטת בהם נועדו להגן בעיקר על המערכות של גטנדר.
 • ככל והמשתמש חושש כי פרטי הזיהוי שלו או מידע אודותיו הגיעו לידיים זרות, עליו לפנות מידית לשירות הלקוחות של גטנדר.
 • גטנדר משתמשת במערכות עיבוד מידע מתקדם לצרכי מחקר וסטטיסטיקה:

במסגרת פעילותה השוטפת, מגיע לידי גטנדר מידע רב, כמתואר בהצהרת פרטיות זו. כלי ניתוח מידע מתקדמים מאפשרים לגטנדר לנתח את המידע ולהביא תועלת ציבורית ואישית רבה.

הניתוח נעשה על מידע הנאסף אגב או עקב פעילות המשתמשים במסגרת השירותים (כגון נתוני מיקום). את הניתוח תעשה גטנדר בעצמה או באמצעות קבלני משנה או צדדים שלישיים אחרים, לאחר שגטנדר תנקוט באמצעי אבטחה מידע הולמים. גטנדר רשאית לעבד, מעת לעת, בעצמה או באמצעות קבלני משנה שלה, את המידע אודות המשתמשים השמור במאגרי המידע שלה ולהצליבו עם מידע ממקורות אחרים (כגון מאגרי מידע פומביים).

בטרם תעביר גטנדר לצדדים שלישים מידע אשר הופק מכלי ניתוח המידע המתקדמים, תפעיל גטנדר אמצעים להגנה על פרטיות המשתמשים לרבות הפיכת המידע לסטטיסטי ואגרגטיבי (מצרפי), באופן המנוע באופן סביר זיהוי של אדם מסוים. תוצרי המחקרים לא יזהו אדם מסויים אלא יתייחסו לקבוצות בגודל של לפחות 25 אנשים.

במידה ולמרות אמצעי ההגנה המפורטים לעיל, המשתמש מעדיף כי גטנדר לא תשתמש במידע אודותיו למטרות של צדדים שלישיים,  עליו להודיע לגטנדר על העדפה זו כמפורט בסוף המסמך.

 • גטנדר תשמור את המידע לתקופה המתאימה למטרת איסוף המידע

גטנדר תשמור את המידע אודות המשתמש למשך הזמן הדרוש על מנת לממש את מטרות השימוש במידע המפורטות בהצהרת הפרטיות זו או למשך פרק זמן שנדרש על פי דין, או כפי שנדרש כדי לשמור על זכויותיה של גטנדר, לפי התקופה הארוכה מביניהן. על פי רוב, גטנדר תשמור את המידע האישי אודות המשתמש בהתאם לכללי ההתיישנות (בישראל, מדובר בדרך כלל בשבע שנים או יותר) או בהתאם להוראות הרגולציה אשר חלות עליה, ככל שהם מחייבים אותה לשמור את המידע לתקופות ארוכות יותר. על מנת לוודא שמידע אישי אודות המשתמש לא נשמר מעבר לפרק הזמן הדרוש, גטנדר מקיימת בחינות תקופתיות ומוחקת מידע עודף אשר אינו דרוש לה יותר.

 • הודעות בדבר שינויים

גטנדר שומרת על זכותה להכניס שינויים בהצהרת פרטיות זו בהתאם לצורך ובהתאם לשינויים עתידיים בחוק ובדין החל (לרבות פסיקת בית משפט מוסמך או הנחיות גופים רגולטורים רלוונטיים). בכל עת תופיע באפליקציה ובאתר הצהרת פרטיות המעודכנת של גטנדר. על המשתמש לשים לב לשינויים אלו, משום שהם יחולו עליו.

 • זכויות המשתמש בקשר למידע אודותיו

חוקי ישראל נותנים למשתמש זכויות מסוימות ביחס למידע האישי אודותיו. זכויות המשתמש בנוגע למידע אודותיו המוחזק או מעובד על-ידי גטנדר הינן בדרך כלל יחסיות. גטנדר תבחן את בקשות המשתמש בהתאם לדינים הרלוונטיים, תודיע למשתמש על תוצאות בחינה זו ותפעל בהתאם. 

 1. זכות העיון במידע ותיקון המידע – המשמש רשאי לעיין במידע אודותיו המוחזק על-ידי גטנדר או מי מטעמה. ככל והמידע אודות המשתמש המוחזק או מעובד על-ידי גטנדר אינו נכון, מדויק או שלם, המשתמש רשאי לבקש כי גטנדר תבצע תיקונים למידע כאמור.

בהתאם לנסיבות, העיון במידע יעשה באופן מקוון (למשל, לגבי מידע שזמין למשתמש באמצעות האפליקציה ו/ או האתר), ע"י קבלת עותק של המידע אודותיו, או בעיון במשרדי החברה. זכות העיון כפופה להוראות החוק ולזכויות של אחרים מלבד המשתמש. לדוגמא, אם מתן זכות העיון עלולה לפגוע בפרטיות של צד שלישי (למשל, כאשר המידע לגביו מתבקש העיון הינו מידע אישי גם אודות משתמש אחר), גטנדר עשויה שלא למלא אחר בקשת המשתמש לקבלת עותק מן המידע אודותיו (כולו או חלקו) או למלא אותה בצורה מוגבלת.

 1. זכות למחיקת המידע- זכות זו הינה יחסית וכפופה לזכויות אחרות של גטנדר או של צדדים שלישים אחרים. לכן, יש נסיבות בהם לגטנדר מותר להמשיך לשמור מידע אודות המשתמש למרות בקשת המחיקה. כך לדוגמה, מחיקת מידע תתאפשר רק אם המידע אינו נדרש לגטנדר לצורך אספקת השירותים, להגנה על אינטרסים לגיטימיים של גטנדר (לדוגמה לצורכי אבטחת מידע), לציות לדרישה על-פי דין לשמור מידע (כגון חובת שמירת מידע לצורכי מס), או לצורך התגוננות מפני תביעות משפטיות.
 2. זכות למשוך הסכמה- בהצהרת פרטיות זו ישנו מידע לגבי אפשרויות השליטה במידע הזמינות למשתמש (למשל, זכות המשתמש לא לקבל דיוור ישיר). יתכנו מצבים נוספים בהם תהיה למשתמש זכות למשוך את הסכמתו. בקשות למשיכת הסכמה במקרים שלא מפורטים בהצהרת הפרטיות יש לשלוח הודעת דא"ל ל:שירות הלקוחות של גטנדר בכתובת: [email protected]

פניות בקשר לסעיף זה:

בקשות לעיון במידע, לתיקונו, למחיקת המידע ולמשיכת הסכמה יש לשלוח בצירוף פרטים מזהים ומספר תעודת הזהות, לכתובת דוא"ל הבאה: [email protected].

 • גטנדר נותנת למשתמש אפשרויות בקרה וציון העדפות שימוש במידע:
 1. דיוור ישיר ודברי פרסומת- המשתמש רשאי לבקש להימחק מדיוור ישיר (דיוור על בסיס מאפיינים אישיים מסויימים, בהתאם לחוק), בכל אמצעי הדיוור. כמו כן המשתמש רשאי לבקש כי לא ישלחו אליו דברי פרסומת (כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 בדואר אלקטרוני, הודעת מסר קצר (SMS), פקס, והודעת טלפון מוקלטת.

עם זאת, גם לאחר שהמשתמש ביקש כי פרטיו ימחקו מרשימות אלו, גטנדר תמשיך לשלוח אליו דיוורים אותם היא מחויבת לשלוח על פי דין (לדוגמה חשבוניות) ומידע נוסף אותו היא רשאית לשלוח גם ללא הסכמת המשתמש.

יובהר, גם לאחר שהמשתמש ביקש להימחק מרשימת הדיוור לדיוור ישיר ו/או מרשימת הדיוור לדברי פרסומת, גטנדר עשויה לשמור מידע מסוים בקשר לדיוורים אלו. כך לדוגמה, לאחר בקשת ההסרה, פרטי המשתמש יועברו לרשימת אי-הדיוור וישמרו בה. בנוסף, יתכן כי גטנדר תשמור מידע על דיוורים אשר נשלחו למשתמש בעבר כאשר הדבר דרוש לגטנדר לשם הגנה על אינטרסים לגיטימיים שלה או לצורך התגוננות מפני תביעות משפטיות.

בקשות להסרה מרשימת הדיוור לדיוור ישיר ודברי פרסומת יש לשלוח ל שירות הלקוחות בדואר אלקטרוני שכתובתו: [email protected] ו/או בפקס: 03-3748690. בצירוף פרטים מזהים  נכונים. בנוסף המשתמש יכול להסיר את עצמו מרשימת הנמענים לדברי פרסומת באמצעות קישור ההסרה אשר תצורף לכל דבר פרסומת שישלח מגטנדר.

 1. קוקיות ורשתות פרסום של צדדים שלישיים- בנוסף לאמור בסעיף 8 לעיל, שירותי צדדים שלישיים, כגון Google Analytics, ופייסבוק מציעים אפשרויות שליטה נוספות, באמצעות הגדרות המשתמש באתריהם.
 2. עיבוד מידע מתקדם לצרכי מחקר וסטטיסטיקה- במידה והמשתמש מבקש למנוע מגטנדר שימוש במידע אודותיו למטרות של צדדים שלישיים (כגון עיריות, משרדי ממשלה, קניונים ומפרסמים) באופן סטטיסטי ומצרפי, עליו לפנות ל- שירות הלקוחות במספר: *6694 או בדואר אלקטרוני שכתובתו: [email protected] ו/או בפקס: 03-3748690.

Location Data

This app collects location data to enable getting relevant new orders & accurate ETA for awaiting costumers, even when the app is closed or not in use